”Patienterna kommer att erbjudas fortsatt god vård”

De patienter som Mellanvårdsteamet idag tar emot kommer även i fortsättningen få god vård. Det sker inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets övriga  öppenvårdsmottagningar och inom primärvården.

På grund av den ekonomiska krisen fick Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Göteborgsområdet ett minskat

ekonomiskt utrymme för att beställa vård från Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Nämnderna och sjukhuset genomförde då ett prioriteringsarbete inför år 2010.

Prioriteringsarbetet ledde till att nämnderna och Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse ställde sig bakom att vissa åtgärder inom bl.a. psykiatrin inte längre ska utföras av sjukhuset, utan överföras till primärvården. Det gäller långtidssjuka patienter med allmänpsykiatriska diagnoser med stabilt tillstånd där det finns behov av fortsatt underhållsbehandling men inte av psykiatrisk specialistsjukvård. En individuell bedömning ska göras i varje enskilt fall. Patienter med bipolär (mano-depressiv) sjukdom och psykossjukdomar omfattas inte.

Primärvårdens ansvarsområde

De sjukdomstillstånd som berörs ingår i ansvaret för den primärvård som finansieras genom vårdvalet. Arbetssättet innefattar möjlighet till konsultationer mellan primärvård och specialistpsykiatri. Totalt berörs cirka 1 000 patienter av prioriteringsåtgärderna.

De beslutade prioriteringsåtgärder inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets allmänpsykiatri motsvarar en kostnadsminskning på 19,1 miljoner kronor. För att kostnaderna ska kunna minskas i enlighet med beslut och budget föreslås bl.a. att Mellanvårdsteamet vid Psykiatri Sahlgrenska avvecklas. De av mottagningens patienter som är i behov av fortsatt specialistvård kommer att överföras till Psykiatri Sahlgrenskas övriga allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagningar.

Hembesök av mobila teamet

Utrymme för att ta emot patienterna skapas genom att andra patienter får vård i primärvården enligt beslutade riktlinjer. Även hembesök av det s.k. mobila teamet, kommer att erbjudas vid behov. Patienter inom psykiatrins målgrupp kommer med andra ord att erbjudas fortsatt god vård.

Förslaget att avveckla Mellanvårdsteamet bereds nu inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Därefter ska ett samråd ske mellan berörda Hälso- och sjukvårdsnämnder och Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse innan ett förslag till beslut i frågan redovisas till sjukhusets styrelse, enligt tidplanen den 29 oktober.

SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET
Psykiatri Sahlgrenska

Jan Svedlund
Verksamhetschef

Läs debattartikeln i GP   
 

uiqt|wB&si|izqvi5pittqvojmzoH%vozmoqwv5{msi|izqvi5pittqvojmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m