Handledning

Handledning under slutenvårdstjänstgöringen

AT-läkaren tilldelas utsedd handledare under varje tjänstgöringsavsnitt. Då handledare utses skall beaktas, att denna person är i klinisk tjänst under större delen av AT-läkarens placering i verksamheten och att AT-läkaren och handledaren är placerade tillsammans under så stor del av tjänstgöringstiden som möjligt. Planering av detta sker i samråd mellan slutenvårdens studierektor och schemaläggare. Handledare och AT-läkare skall träffas för regelbundna samtal under AT-läkarens tjänstgöringstid.

Grupphandledning enligt AT-lotsmodell under hela AT-perioden

AT-lotsmodellen innebär att två läkare regelbundet träffar en grupp på fyra till sex AT-läkare, en och en halvtimma cirka var fjärde vecka under hela AT-perioden.

Syftet är att ge AT-läkarna möjlighet att tillsammans med erfarna kollegor regelbundet träffas för att

  • reflektera, diskutera och bearbeta frågeställningar och erfarenheter i utbildnings- och arbetssituationen
  • genom feedback från övriga i gruppen få ökad insikt om hur man själv påverkas och påverkar dessa situationer
  • få stöd för att komma vidare i sin yrkesmässiga och personliga utveckling genom att ta upp frågeställningar om läkarrollen, förhållningssätt, relationer, kommunikation, etik et cetera

 Vill du ha en kortversion av handledarmanualen så kontakta Tina Ahlbeck

uiqt|wB|qvi5iptjmksH%vozmoqwv5{muiqt|wBi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{mi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m