Frånvaro och ledigheter

Du ska registrera dina ledigheter och din frånvaro i Självservice-RH när du fått den godkänd av verksamheten.

För mer information: http://www.sahlgrenska.se/sv/SU/Jobb-och-framtid/at/atinternt/Heroma-sjalvservice-/

Vad ska du registrera i Självservice RH?

 • Semester
 • Sjukledighet
 • Föräldraledighet
 • Vård av sjukt barn
 • Nedsatt sysselsättningsgrad
 • Kurs/konferens
 • Forskningstid; ALF finansierad eller externt finansierad forskning
 • Frivilliga jourer dvs. annan verksamhet betalar

 

Vad ska Du inte registrera?

 • Obligatoriska utbildningsdagar (10 dgr/år)
 • Akutdagar
 • Lotsmöten

 

Information gällande semester

Har du tjänat in 20 betalda semesterdagar måste du ta ut dessa under året. Du får bara spara det antal betalda semesterdagar som överstiger 20 det vill säga har du 25 dagar kan du spara 5 varje år. Du kan dock ha max 40 semesterdagar sparade. 
Om du inte planerar att ta ut 20 semesterdagar under perioden juni-augusti ska du skicka in en plan för hur de tänker ta ut dina 20 semesterdagar under resten av året och planera in detta med respektive verksamhet tidigt så att du säkert får ut dina 20 dagar under året.

Denna plan måste mailas in till: Atefeh Hariri; This is a mailto link.

Närvaro på utbildningsdagar och lotsmöten

Utbildningsdagar och lotsmöten sker på betald arbetstid. Som giltig frånvaro räknas endast semester, sjukledighet, föräldraledighet. Gällande annan frånvaroorsak måste den diskuteras och godkännas av sjukhusgemensam AT-studierektor för utbildningsdagar och för AT-lotsträff med vederbörande AT-lots.

Obligatoriska utbildningstillfällen

 • Utbildningsdagar arrangerade av studierektorskansliet (andra tisdagen i varje månad augusti-juni) samt förberedande möte inför redovisning av förbättringsarbete.
 • AT-akutdagar (3 dagar i april respektive oktober för nyanställda AT-läkare som ej gått kursen tidigare)
 • Försäkringsmedicinsk utbildning  
 • Lots-möten
 • Verksamhetsförlagda utbildningstillfällen erbjuds inom opererande specialiteter, psykiatri och internmedicin (enligt separata schema för respektive verksamhet)
 • All klinikanknuten utbildning som anordnas under respektive tjänstgöringsavsnitt

Tänk på att informera verksamheterna om dessa utbildningstillfällen i samband med efterfrågan om schemaönskemål. 

Frivillig utbildning - ledighet som verksamheten behöver godkänna (men inte AT-chef)

 • AT-stämma (mars/april)
 • AT-forum (oktober)
 • Extra utbildningsdagar där inbjudan utgår från studierektorskansliet (till exempel ögondag, reumadag, urologidag) 

Frivillig utbildning - ledighet ska godkännas av AT-chef samt av verksamheten

 • Övriga kurser/konferenser under AT (tillfråga AT-chef om deltagande)
 • Kompensationstid för arbete med förbättringsprojekt – vanligtvis 2-5 dagar, komp tid varierar utifrån projektets omfattning (komp tiden bestäms i samråd med AT-chef)
uiqt|wBi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{mi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{muiqt|wBi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{mi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m