Ensam är inte stark   –                           två chefer kan vara bättre än en

2017-05-04

Jobben hopar sig inte på skrivbordet om chefen är borta en dag. Vid svåra situationer finns det alltid en kollega att bolla med. Gemensamt chefskap kan vara dubbelt så bra.

Kul på jobbet. Mathias Malm och Daniel Johansson delar på ansvaret som chef på Östra Sjukhusets akutmottagning Kul på jobbet. Mathias Malm och Daniel Johansson delar på ansvaret som chef på Östra Sjukhusets akutmottagning

Mathias Malm och Daniel Johansson är bästa kompisar. De är i samma ålder, har följt varandra genom yrkeslivet och bildat familj tätt efter varandra. Numera är de också chefer på Östra Sjukhusets akutmottagning - båda två.

– Vi har ett gemensamt ekonomi- och budgetansvar och ansvarar för all personal tillsammans, säger Mathias Malm.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns ett flertal avdelningar med gemensamt chefskap. När Chefsrådet, som är ett strategiskt råd under funktionsgrupp HR, bjöd in till ett forum i slutet av april diskuterades fördelar och nackdelar med det gemensamma ledarskapet.

– Det kan passa stora enheter med många medarbetare, där en ensam chef har svårt att räcka till, säger Kristina Rosengren, universitetslektor på Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, som skrivit sin avhandling om delat chefskap.

Vårdpersonal önskar tillgängliga och engagerade ledare. Parat med kompetens och intresse för i princip alla frågor på en avdelning. För en ensam chef med många anställda går inte alltid ekvationen ihop.

– I ett samledarskap finns det två personer, som kan vara intresserade av olika frågor. En av dem kanske är bättre på lönesamtal, medan den andre föredrar att ägna sig åt det löpande arbetet, säger Kristina Rosengren.

På avdelningen för Fysioterapi på Mölndals sjukhus arbetar Gunilla Kjellby Wendt och Staffan Skarrie tätt tillsammans. Sedan fyra år tillbaka är de två enhetschefer i en och samma funktion, och de har – nästan - bara gott att säga om arbetsmetoden. Den främsta styrkan i det gemensamma chefskap är att deras kompetenser är kompletterande, de kan stötta varandra och att de finns tillgängliga för medarbetarna i större utsträckning än en ensam chef. Dessutom kan en fråga lätt få två perspektiv, med två chefer och detta har blivit en tillgång för enheten.

– En svaghet som vi dock noterat är att man riskerar att tappa kunskap om de områden som man överlåter till den andre, säger Gunilla Kjellby Wendt, som tillsammans med Staffan Skarrie har deltagit i samtliga forum som Chefsrådet har arrangerat.

Men fördelarna kan vara många med gemensamt chefskap, tryggheten att kollegan finns på plats när den ene chefen är borta, men framförallt åstadkommer två chefer mer än en. 

– Men det är inte alltid så lätt att jobba så nära varandra och därför är rekryteringsprocessen särskilt viktig. Det krävs att de två cheferna balanserar varandra för att en synergieffekt ska uppnås, säger Kristina Rosengren.

Daniel Johansson och Mathias Malm har haft ett gemensamt chefskap på Östra sjukhusets akutmottagning sedan 2010, och blivit bästa vänner under resans gång. Grunden i samarbetet är att de ”tycker lika” om det mesta på jobbet, och även om de har olika åsikter visar de en enad front utåt.

– Våra grundläggande värderingar är desamma och vårt samarbete präglas av prestigelöshet. Vi gläds åt varandras framgångar, säger Mathias.

Att ha exakt samma löneutveckling är till exempel ett viktigt fundament, liksom att dela på både allt ansvar. Likaså att ge feedback till varandra när något har gått extra bra. Och medarbetarna är nöjda – i så hög grad att Mathias och Daniel valdes till Årets chef under 2016. Nomineringarna från de anställda innehöll ord som ”närvaro och tillgänglighet” 

– Vi vill att personalen ska se oss som två chefer i en funktion. Men vi är olika. Det är till exempel jag som är bromsen och Mathias gasen i vårt ledarskap, säger Daniel Johansson.

 

Färre medarbetare per chef

Beslutet om normtal för antal underställda gäller för hela VGR och ska vara genomfört vid årsskiftet 2017/2018.  I arbetet med normtalsanpassningen, 10-35 medarbetare per chef, har Chefsrådet haft forum för att öka kunskapen hos chefer och HR.

Andra lösningar för att minska antalet medarbetare per chef har varit att dela enheter eller införa ett femte chefsled.

Med gemensamt chefskap kommer medarbetarna närmare sin chef, arbetsmiljön påverkas positivt och chefernas förutsättningar förbättras när antalet medarbetare minskar.

Det finns mycket forskning som ligger bakom beslutet om normtal för antal underställda, en del i detta är CHEFiOS-studien som gjorts på Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Forskningen har bedrivits på ett område på SU, i Göteborgs stad och kranskommuner. Forskningen visar på förbättrad ansvarsfördelning, arbetstillfredsställelse, prestationer, engagemang, måluppfyllelse och minskad personalomsättning med ett nära ledarskap som är genomförbart med färre anställda per chef.

 Källa: Carina Klingberg, HR-strategiska avdelningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Forskar om chefer. Kristina Rosengren, universitetslektor på Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Forskar om chefer. Kristina Rosengren, universitetslektor på Institutionen för vårdvetenskap och hälsa