16178

Cefotaxim

Synonymer

Claforan

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

K2-EDTA 5 mL

Provtagning

EDTA-blod
Analyten är instabil i rumstemperatur och provet ska därför förvaras kylt om det inte kan lämnas till laboratoriet omgående. _________________________________________________________________ Under sommaren, V.28 - V.31, kontakta lab på telefonnummer 031-3421612 vid analys av P-Betalaktamer. _________________________________________________________________

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Kylcentrifugeras vid 4 °C plasman avskiljes och förvaras omgående kylt. Hållbart 2 dygn i kyla annars fryses provet.

Transport

Provet ska vara laboratoriet tillhanda provtagningsdagen annars centrifugeras provet plasma avskiljes och förvaras i kyla. Transporteras kylt.

Remiss

Remiss

Remissord

P-Cefotaxim

Metod

Metodtyp

LC-MS-MS

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

µg/mL

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Nej

Bakgrund

Analysen är i första hand indicerad vid avvikande farmakokinetik, såsom i intensivvårdssituationer, där empirisk dosering kan ge upp till 500-faldig variation i koncentration av ß-laktamer. Humandata är begränsade varför etablerat terapeutiskt intervall saknas. Utifrån ß-laktamernas tidsberoende bakteriedödande aktivitet och obetydliga post-antibiotikaeffekt rekommenderas oftast att den fria (icke proteinbundna) koncentrationen av läkemedlet under hela behandlingstiden bör ligga > MIC, vilket praktiskt innebär att utsvarat dalvärde (prov taget omedelbart före nästa dos) multiplicerat med fri fraktion (0,6) bör överstiga aktuellt MIC-värde. Data indikerar att mest effektiv bakterieavdödning sker vid större än 4 x MIC, och fri koncentration på denna nivå > 50 % av behandlingstiden har föreslagits. Normalt uppfylls detta vid dalvärde > MIC (vid dosering högst 4 gånger per dygn), men vid förlängd halveringstid (nedsatt njurfunktion) eller förlängd infusionstid (avslut < 2="" h="" före="" nästa="" infusionsstart)="" kan="" provtagning="" efter="" halva="" doseringsintervallet="" (mitt="" emellan="" två="" infusionsstarter)="" med="" sikte="" på="" fri="" koncentration="" större="" än="" 4="" x="" mic="" vara="" mer="" adekvat="" än="" mätning="" av="" dalvärde.="" några="" författare="" förordar="" fri="" koncentration="" större="" än="" 4="" x="" mic="" under="" hela="" behandlingstiden="" (dvs="" som="" dalvärde)="" för="" ß-laktamer,="" för="" att="" säkerställa="" behandlingseffekt="" i="" isolerade="" compartments="" och="" vid="" cirkulationssvikt.="" i="" dessa="" fall="" rekommenderas="" vanligen="" förlängd="" infusionstid="" för="" att="" undvika="" extrema="" toppvärden.="" omvänt="" finns="" data="" som="" indikerar="" adekvat="" behandlingseffekt="" vid="" endast="" 50-70="" %="" av="" behandlingstiden=""> MIC för ß-laktamer, varför detta torde kunna övervägas vid förhöjd biverkningsrisk (t ex höga MIC-värden, förhöjd kramprisk). Etablerade gränser för toxicitet saknas; vid några centra har dalvärde > (5-)10 x MIC använts som kriterium för dosreduktion.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2017-07-07
Klinisk kemi:
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Provsvar: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.