13474

BAS-test

Synonymer

Förenlighetsprövning

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

1 EDTA-rör 6 mL Små barn: 1 EDTA-rör 3 mL

Provtagning

Remiss och rör ska vara ifyllda med patientens personnummer, efternamn och förnamn, provtagningsdatum, diagnos, uppgifter om tidigare transfusioner och graviditet samt ev. operations- eller transfusionsdatum. Vid pågående graviditet ska även aktuell graviditetsvecka, beräknad partus samt eventuell given Rh-profylax anges på remissen. För ytterligare information se ”Provtagningsanvisningar och information Transfusionsmedicin”. Prov som inte tagits enligt gällande föreskrift SOSFS 2009:29 "Transfusion av blodkomponenter", t.ex remiss som saknar provtagarens namnunderskrift, undersöks ej.
Blodbeställning kan skrivas på remissen. Särskilda krav på blodkomponenter, t.ex bestrålade, tvättade, autologa blodkomponenter, specificeras på remissen. I undantagsfall, t.ex prematura spädbarn, accepteras ett fullt microtainerrör, 0,5 mL (översta strecket). Analysen utförs då med manuell metod. Vid frågor kontakta Transfusionsmedicin SU/S 031-3421748 eller Transfusionsmedicin SU/Ö 031-3434983.

Hantering

Provet får inte vara äldre än 3 dygn vid analysens utförande.

Remiss

Remissord

BAS-test

Metod

Metodtyp

Direkt- och indirekt agglutination

Ackrediterad

Ja

Bakgrund

BAS-test betyder Blodgruppering och AntikroppsScreening och innebär att man inför blodtransfusion kontrollerar patientens blodgrupp och utför en antikroppsscreening mot väl kända testerytrocyter. Patientens plasma behöver alltså inte testas mot varje enskild blodenhet.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-06-14
Transfusionsmedicin:
HLA-typning, stamcellstransplantation och sjukdomsassociation:

Besöksadress:
Vävnadstypningslaboratoriet
Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Vita Stråket 13
413 45 Göteborg.
Tel: 031 – 342 17 46

Stamcellslaboratoriet för hantering och infrysning av autologa ögondroppar:

Besöksadress:
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Stamcellslaboratoriet
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Vita stråket 11
413 45 Göteborg

Tel: 031 – 3429570 (alt. 031 – 3247694)
Fax: 031 – 824912