Akutlaboratorium

Akutlaboratoriet är bemannat dygnet runt och här utförs:

  • Akut blodgruppering
  • Förenlighetsprövning i form av BAS-test eller BK(S)/MG-test inför transfusion av erytrocyter
  • Utlämning av blodkomponenter.
  • Akuta antikroppsundersökningar inklusive titreringar av antikroppar i ABO systemet (anti-A och anti-B) vid ABO inkompatibel organtransplantation
  • Snabbtest för att detektera antikroppar mot IgA. Testen utförs vid behov vid inträffad anafylaktisk reaktion i samband med transfusion av blodkomponenter och för att styra urval av lämpliga blodkomponenter i akutläge hos patienter med känd IgA brist men ej nyligen utredda för antikroppar mot IgA
  • På akutlaboratoriet Östra sjukhuset utförs även beredning av blod för utbytestransfusion till nyfödda. 

BAS-test

BAS-test utförs inför blodtransfusion för att upptäcka om en patient har bildat irreguljära antikroppar, d.v.s. antikroppar som normalt inte förekommer men som kan bildas efter blodtransfusioner eller graviditet. I BAS-testen ingår antikroppsscreening mot en känd panel av testerytrocyter och blodgruppskontroll av patienten.

MG-test

MG-test (mottagare-givare) utförs på patienter med kända erytrocytantikroppar, vid i övrigt avvikande serologiska fynd samt på benmärgstransplanterade personer som erhållit märg eller perifera stamceller av annan blodgrupp än den egna. MG-testet innebär att man testar om patienten har antikroppar, riktade mot antigen på givarblodkroppar, från de blodenheter med vilka patienten skall transfunderas. MG-testet består av tre delar:

  • Blodgruppskontroll
  • Antikroppsscreening mot en känd panel av testerytrocyter 
  • Kontroll av att patienten ej har antikroppar mot den tänkta enheten som skall transfunderas

Om du har frågor kontakta gärna:

Akutlaboratoriet Sahlgrenska: 031-342 17 48 / 031-342 17 49       

Akutlaboratoriet Östra: 031-343 49 83


Senast uppdaterad: 2018-11-07 10:51