Intrauterin fosterdöd efter väsentligen normal graviditet, SU 2017-05563

Förstföderska med medfött hjärtfel utan klinisk betydelse och i övrigt frisk. Kvinnan är icke svensktalande och avböjer erbjudande om tolk. Graviditeten förlöper normalt och man planerar för vaginal förlossning med antibiotikaskydd för hjärtat. Under de sista graviditetsveckorna kommer patienten på grund av sammandragningar och misstänkt vattenavgång på tre polikliniska besök, vattenavgång kunde dock avskrivas. I fullgången tid söker patienten med smärtsamma sammandragningar och man finner en omogen cervix, normalt CTG, förhöjt blodtryck och proteinuri. Blodprover och klinisk undersökning är normala och patienten får blodtryckssänkande behandling varefter blodtrycket sjunker till nästan normal nivå.

Då förlossningen ännu inte är i aktivt skede och det är mitt i natten får patienten s.k. "sovdos", en kombination av smärtstillande, livmoderavslappnande och insomningsläkemedel. Enligt journalen tillkallar patienten personalen vid ett par tillfällen under natten, vid samtliga tillfällen uppfattar man att patienten sover och någon undersökning görs inte. Nästa morgon är blodtrycket normaliserat och vid middagstid förs patienten, på grund av tilltagande sammandragningar, till förlossningsavdelningen. Där konstateras intrauterin fosterdöd, vaginal förlossning induceras och patienten föder nästa natt ett dött barn som är lätt underviktigt. Patienten utvecklar därefter en behandlingskrävande blodtrycksförhöjning och står en vecka efter förlossningen fortfarande på blodtryckssänkande medicin.

Diarienr SU 2017-05563

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2018-05-18

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-11-07 14:38