Avsteg från rutin vid ambulanstransport av medvetslös patient, SU 2018-04993

Patient med dialyskrävande njursvikt kommer till en av sjukhusets akutmottagningar med tilltagande huvudvärk, illamående och kräkningar. Får efter en stund kramper och blir medvetslös. Patienten blir intuberad och bedöms vara i behov av intensivvård på annan sjukhustomt, överförs dit med ambulans. Dock görs ett avsteg från sjukhusets rutin för ambulanstransport av narkoskrävande patient i det att specialist inom intensivvård inte medföljer. I detta fall anländer patienten till mottagande sjukhus, blir omhändertagen och allt går väl.

Betingelserna under transporten bedöms dock innebära en risk för allvarlig vårdskada.

Diarienummer SU 2018-04993


Senast uppdaterad: 2018-10-18 14:45