Bristande kommunikation om eftergranskningsresultat gav fördröjd behandling, SU 2018-02966

Patient med mjukdelsförändring där initiala prover var svårvärderade, men bedömdes som malignt melanom, varvid behandling påbörjades.

Senare fick patienten en ny tumör där provtagning visade en annan tumörtyp, sarkom. Eftergranskning av det första provet dröjde men visade sammantaget bild som vid sarkom.

Bristande kommunikation mellan verksamheterna av den justerade diagnosen gjorde att justering av behandlingen fördröjdes.

Diarienummer: SU 2018-02966


Senast uppdaterad: 2018-06-26 09:30