Checklista för utrustning

I denna checklista finns den utrustning som krävs för följsamhet till basala hygienrutiner, utrustning som kan behövas för att undvika luftburen smitta samt för epidemiberedskap.

Checklista