Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Munskydd ska användas av dig och eventuell medföljare som ska besöka sjukhuset.

Läs mer här.

DigITSU

DigITSU är ett kompetensutvecklingsprojekt inom Digitaliseringslyftet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som pågår 2020-2022 och delfinansieras av Europeiska Socialfonden (ESF).

Syftet är att förbereda och skapa delaktighet i övergången till nya digitala arbetssätt och det nya journalsystemet Millennium, som upphandlas i Västra Götalandsregionen inom ramen för Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM).

Målsättningen är att minst 10 000 medarbetare och chefer ska delta från och med våren 2021.

Projektet bygger på en nätverksmodell för lärande där kompetensutvecklingen sker genom olika typer av seminarier. Från större dialog- och inspirationsseminarier till mindre tvärprofessionella dialogmöten i mindre grupper på medarbetarnas arbetsplatser.

De medarbetarledda dialogmötena ska ge tid för diskussion och reflektion kring nya arbetssätt och digitala verktyg och hur dessa kan implementeras i det dagliga arbetet. Innehållet i seminarierna kommer att vara kopplat till bland annat Framtidens vårdinformationsmiljö och invånartjänster via 1177, men även gälla annan digitalisering i vården utifrån lokala behov inom olika enheter

Minst 10 000 medarbetare och chefer ska delta i projektet

Ett nätverk om totalt över 300 mötesledare och stödpersoner byggs nu upp inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Målsättningen är att minst 10 000 medarbetare och chefer ska delta från och med vårten 2021. Projektet samverkar även med patienter och fackliga organisationer.

Projektet omfattar hela Sahlgrenska Universitetssjukhuset med samtliga sju områden som geografiskt finns på bland annat Sahlgrenska sjukhuset, Mölndals sjukhus, Östra sjukhuset och Högsbo sjukhus.

DigITSU arbetar utifrån horisontella principer om tillgänglighet, jämställdhet, likabehandling och icke-diskriminering. 

Alla projektdeltagare ska behandlas likvärdigt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Det ska vara högt i tak så att alla vågar och får möjlighet att uttrycka sin åsikt. Detta beaktas genomgående i projektet, till exempel i framtagande av material och genomförande av möten.

Under projektets första fas hösten 2020 kommer en baslinjemätning genomföras kring organisationens och medarbetarnas kompetens kring digitalisering och kring användandet av olika digitala verktyg. Under och i slutet av projektet kommer nya mätningar genomföras för att vi ska veta att det uppnåt sitt syfte och skapa ett lärande.

Projektet utvärderas också löpande av en extern följeutvärderare, som tar del av material, deltar i möten och genomför intervjuer med deltagare.

Europeiska socialfonden (ESF) är EU:s främsta verktyg för att främja sysselsättningen i Europa. I fonden lägger EU och medlemsländerna in pengar, som sedan går till lokala, regionala och nationella projekt som skapar jobb, hjälper näringslivet och stärker kompetensen hos individer. Hur pengarna ur Socialfonden ska användas styrs av det nationella socialfondsprogrammet, som anger målen för insatserna i varje medlemsland.

Socialfonden är en av EU:s så kallade strukturfonder, vars syfte är att stärka medlemsländernas ekonomi och sociala sammanhållning. Socialfonden ska också bidra till att minska skillnaderna i välstånd och levnadsstandard mellan länderna.

Läs mer om hur Europeiska socialfonden fungerar här.

Christian Colldén, projektledare DigITSU, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mail: christian.collden@vgregion.se 

För dig som medarbetare


Senast uppdaterad: 2020-06-26 11:46