Om HTA-centrum

HTA-centrum är en regional enhet placerad vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sahlgrenska sjukhusetEnheten är en stödorganisation för arbete medHTA - Health Technology Assessment – i Västra Götalandsregionen. HTA-centrum svarar också för kvalitetssäkring av de HTA-projekt som genomförs i Västra Götalandsregionens förvaltningar.

Samverkan med Sahlgrenska Akademin sker på olika nivåer från Hälso-SAM, samverkansorgan mellan Sahlgrenska Akademin och Västra Götalandsregionen, till praktisk samverkan på avdelnings- respektive verksamhetsnivån i det dagliga HTA-arbetet.

Kvalitetssäkring av HTA bygger på tvärdisciplinär och vid behov tvärprofessionell granskning av en HTA inklusive granskning av den åberopade litteraturen. Detta arbete utföres av två individer som utses från en regional grupp av granskare. De två granskarna skriver gemensamt ett förslag till utlåtande angående HTA:n och bedömer evidensläget i den åberopade litteraturen.

HTA-projektet och granskarnas utlåtande redovisas för den regionala
HTA-kvalitetssäkringsgruppen. Ärendet diskuteras och ett slutligt utlåtande om evidensläget fattas av HTA-kvalitetssäkringsgruppen som har möte en gång per månad.


Senast uppdaterad: 2018-05-29 14:13