Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Munskydd ska användas av dig och eventuell medföljare som ska besöka sjukhuset eller någon av sjukhusets lokaler

Personcentrerad psykosvård

Målet med personcentrerad psykosvård är att slutenvården ska arbeta så att patientens delaktighet och inflytande över sin vård ökar.

Psykiatri Psykos arbetar med att öka personcentreringen i heldygnsvården för personer med psykossjukdomar. Detta sker genom ett projekt som kallas Personcentrerad Psykosvård (PCPC). Personcentrerad vård handlar om att se personen i patienten, ta tillvara de resurser och erfarenheter hen besitter och göra det möjligt för hen att ha en aktiv del i planering och genomförandet av sin vård.

Göteborgs Centrum för Personcentrerad vård (GPCC) har beskrivit personcentrerad vård i praktiken och testat införandet av detta på somatisk slutenvård med lovande resultat. Personcentrerad psykosvård (Person Centered Psychosis Care - PCPC) innehåller inslag av både Personcentrerad vård enligt GPCC och resursgrupps-ACT (R-ACT). R-ACT är en av de interventioner som bland annat rekommenderas av Socialstyrelsen för personer med psykos och det sätt på vilket man arbetar i psykosöppenvården.

Införande

Personcentrerad psykosvård har införts vid Psykiatri Psykos heldygnsavdelningar i flera steg. Första steget var utbildning av personal. Utbildningen skedde i samarbete med Psykiatri Psykos egna experter i R-ACT och med experter på Personcentrerad vård vid Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC). Andra steget var att implementera Personcentrerad psykosvård vid klinikens fyra heldygnsavdelningar. Detta genom att personalen själva fick forma och arbeta med olika förbättringsarbeten på avdelningarna i syfte att öka personcentreringen. En central tanke i PCPC är att det är personalen som utvecklar PCPC i sitt arbete, det är alltså inte en färdig modell som lärs ut.

Forskningsprojekt

För att kunna utvärdera interventionen Personcentrerad psykosvård tillfrågas dels patienter och deras närstående, dels personal om att delta i ett forskningsprojekt. Information samlas in med skattningsskalor och genom intervjuer. Information från de personer som samtycker till deltagande samlas in innan interventionen startar (förmätning) och efter att interventionen implementerats (eftermätning). Forskarna är bl.a. intresserade av att se om patienternas nöjdhet med och delaktighet i vården förändrats i.o.m. införandet av PCPC.

För mer information om studiedesign, se artikeln

  • Study protocol design and evaluation of a hospital-based multi-professional educational intervention: Person-Centred Psychosis Care (PCPC)

https://doi.org/10.1186/s12888-018-1852-2

Aktuellt läge – införande av PCPC

Nu fortgår implementeringen löpande på avdelningarna, särskilt med att låta patienten vara mer delaktig vid utformandet av vårdplanen. I allmänhet tänker personalen mer på att tillvarata patientens resurser.

Aktuellt läge - forskningsprojekt

Förmätningarna avslutades i februari 2015. Efter det följde den ovan nämnda utbildningen för personal i PCPC. Efter ytterligare en tid av implementering av PCPC på avdelningarna, hölls intervjuer med personal och patienter. Eftermätningarna slutfördes i maj 2018. Nu pågår dataanalyser och resultaten kommer att redovisas som vetenskapliga artiklar.

Preliminära intervjudata med personal visar att vården efter införandet av personcentrerad psykosvård har förändrats så att patienterna har fått ett ökat självbestämmande och vårdklimatet för såväl personal som patienter har förbättrats. En svårighet med att arbeta personcentrerat är att det är svårt att förklara för ny personal vad personcentrering är. Dessa resultat gällande implementeringsprocessen och personalens erfarenheter av att arbeta med personcentrerad psykosvård redovisades vid en konferens 2016. För mer information om resultaten se

Data från frågeformulär som patienter fyllt i visar att patienternas nöjdhet med sin vård ökat statistiskt signifikant efter införandet av personcentrerad psykosvård. Detta resultat presenterades vid en konferens 2018. För mer information om resultaten, se:

Styrgrupp

Beatrice Adriansson Carlsson
Vårdenhetschef avd. 242

Lilas Ali
PhD vid GPCC

Katarina Allerby
Doktorand

Jerry Holmström
PCPC-metodstödjare

Daniela Andreoli Göransson
Vårdenhetschef avd. 241

Christian Colldén
Bitr. verksamhetschef

Anneli Goulding
PhD, projektkoordinator

Danijela Devrnja
Sektionschef läkare

Mats Gustafsson
Överläkare

Caroline Holmbom
Sektionsledare, avd. 245

Elin Svan
Sektionsledare avd. 240

Soheila Jaladat
Vårdenhetschef avd. 240

Martin Löw-Larsen
Vårdenhetschef avd. 245

Jennie Efraimsson
Sektionsledare avd. 241

Pia Rydell
Verksamhetschef

Margda Waern
Professor, projektledare

Martina Wickelgren
Sektionsledare avd. 242 

Kontakt

Projektkoordinator
Anneli Goulding


Senast uppdaterad: 2018-05-30 12:27