ePsykos

ePsykos är ett samlingsnamn för vårdinsatser som använder IT-stöd och kommunikationsteknologi (eHälsa) inom psykosvården.

Psykiatri Psykos lanserar nu ePsykos som är ett samlingsnamn för vårdinsatser som använder IT-stöd och kommunikationsteknologi (eHälsa) inom psykosvården. Satsningen är i linje med den Nationella IT-strategin för vård och omsorg som regeringen beslutat om.

Arbetet inom ePsykos inriktas på att skapa synliga och konkreta förbättringar för patienter, närstående, personal och beslutsfattare.

  e-Tjänster riktad till patienter

 • Behandlingsinsatser i form av kognitiv träning individuellt (CogMed) och i grupp (Metacognive training for psychosis, MCT).
 • Kognitivt stöd med hjälp av handdator, smartphone eller applikation (Handi).
 • Uppföljning av symtom samt tillgång till krisplan med hjälp av handdator, smartphone eller applikation (Handi).
 • Tillgång till läkemedels- och journaluppgifter via hembesök via surfplatta (Projekt mobil kommunikation).
 • Webbåtkomst till vissa neuropsykiatriska skattningsformulär samt edukation och stöd till patienter i användandet av smartphones är under planering. Information om dessa publiceras senare.
 • Psykiatri Psykos har även en Facebook-sida för information och dialog med patienter, närstående och andra intressenter. Vi finns även på Twitter. 

  e-Tjänster riktad till personal

 • Uppföljning av patienter med hjälp av digital tavla ( FACT - Flexibelt ACT).
 • Tillgång till nationell plattform om befintlig och ny kunskap inom området psykisk ohälsa (Kunskapsguiden).
 • Elektroniskt journalsystem (Melior) samt elektronisk besöksregistrering (Elvis).

e-Tjänster riktad till beslutsfattare

 • Markörbaserad journalgranskning (MBJ).
 • Värdebaserad implementering av psykosociala insatser (VIP).
 • Psykiatrikompassen.
 • PsykosR samt lokalt kvalitetsregister. 

eHälsa

www.nationellehalsa.se

Strategi ePsykos_2015-2016

Läs mer

CogMed

FACT

Handi

Kunskapsguiden

MBJ 

MCT

Psykiatrikompassen

PsykosR

Kontakt:

Ulla Karilampi

Psykolog

Senast uppdaterad: 2018-10-11 15:42