Forskare på Regionhabiliteringen

Forskningsverksamheten på Regionhabiliteringen drivs av tvärfackliga forskargrupper kring de vanligaste diagnosgrupperna inom habilitering; cerebral pares, neuromuskulära sjukdomar, förvärvade hjärnskador och ryggmärgsbråck. Forskningen som bedrivs har en klinisk bas och är patientnära. Vi bedriver både deskriptiv och epidemiologisk forskning men också metod- och interventionsforskning.

Disputerade forskare

Anne-Berit Ekström, med dr, barnneurolog
Disputerade 2009 med avhandlingen: Congenital and Childhood Myotonic Dystrophy type 1 - the impact on central nervous system, visual and motor function.

Åsa Fyrberg, fil dr, specialistlogoped
Disputerade 2017 med avhandlingen: Acquired Brain Injury in Children and Adolescents: Investigating Assessments of Communicative Participation in Daily Life Situations.

Kate Himmelmann, docent, universitetssjukhusöverläkare
Disputerade 2006 med avhandlingen: Cerebral palsy in western Sweden — epidemiology and function.

Anna-Karin Kroksmark, med dr, överfysioterapeut
Disputerade 2006 med avhandlingen: Muscle strength and motor function in neuromuscular disorders. 

Git Lidman, med dr, specialistarbetsterapeut 
Disputerade 2018 med avhandlingen: Learning for life – How children with unilateral spastic cerebral palsy learn to master bimanual activities.

Meta Nyström Eek, med dr, överfysioterapeut
Disputerade 2009 med avhandlingen: Muscle strength, gross motor function and gait  pattern in children with cerebral palsy.

Marie Peny-Dahlstrand, med dr, överarbetsterapeut
Disputerade 2011 med avhandlingen: To get things done, the challenge in everyday life for children with spina bifida. Quality of performance, autonomy and participation.

Birgitta Spjut Janson, fil dr, överpsykolog
Disputerade 2017 med avhandlingen: Effects of Intensive Behavioural Treatment and a focused Imitation Intervention for young Children with Autism Spectrum Disorder - One plus One means More 

Doktorander

Jonas Gillenstrand, leg psykolog
Avhandlingsarbete: Studera utvecklingen av intelligens, exekutiva funktioner och faktorer viktiga för läs- och skrivutveckling i relation till ålder samt förekomst av neuropsykiatriska tillstånd hos pojkar med Duchennes muskeldystrofi.

Magnus Påhlman, barnneurolog 
Avhandlingsarbete: Forskningsinriktning på neuropsykiatriska svårigheter, främst autismspektrumtillstånd och ADHD, vid cerebral pares.

Magdalena Vu Minh Arnell, leg barnsjuksköterska, uroterapeut
Avhandlingsarbete: Neurogen blås- och tarmfunktionsstörning hos ungdomar och vuxna med ryggmärgsbråck; konsekvenser för livssituation och livskvalitet.

Lisa Wahlgren, specialistfysioterapeut
Avhandlingsarbete: Att leva med Duchennes muskeldystrofi i Sverige. En nationell uppföljningsstudie av livslängd, dödsorsak, hälsostatus och andningsvård.


Senast uppdaterad: 2018-10-02 12:04