Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Databaser A-Ö

Här finns länkar till de databaser som Västra Götalandsregionen prenumererar på, samt en mängd gratisresurser utvalda av sjukhusbiblioteken. Alla resurser kan nås utanför VGR:s nätverk, logga in med vgr-id och lösenord. OBS! Om du är uppkopplad via VPN och inte kommer åt våra resurser. Koppla ifrån och välj ditt vanliga nätverk. Har du ytterligare funderingar så är du välkommen att kontakta ditt lokala bibliotek.

Det är viktigt att hitta bra sökord, behöver du hjälp med att översätta från svenska till engelska eller hitta synonymer finns ordlistor på internet. Här är några exempel.  

Databaser A-Ö

Gå direkt till:
CINAHL   ClinicalKey   Embase  PsycINFO   PubMed  UpToDate

A / B / E / F / G / H / I / JK / L / M / N / O / P / R / S / T / U / V /

1177.se 
Kvalitetssäkrad information för patienter och närstående om hälsa, sjukdomar, vård och behandling från Sveriges landsting och regioner.

AMED (EBSCO) 
Referenser till artiklar inom arbetsterapi, fysioterapi, alternativmedicin och palliativ vård.
Lathund till Amed, film

Anatomy.TV
Anatomy.TV (tidigare Primal Pictures) är en anatomidatabas med flera moduler. Apparna kan endast användas på enheter som är anslutna till VGR:s nätverk, alltså inte på privata mobiltelefoner och surfplattor.
Mer information om Anatomy.TV

APA PsycINFO (EBSCO)
APA PsycINFO (tidigare PsycINFO) Här söker du och hittar referenser till litteratur inom psykologi, logopedi och relaterade ämnen.
Lathund till PsycINFO, film

Blandbarhet av intravenösa läkemedel (VGR)
Information om fysikalisk/kemisk kompatibilitet av intravenösa läkemedel.

CRD databases (Centre for Reviews and Dissemination) 
Kvalitetsgranskade systematiska översikter från olika länder. CRD uppdateras inte längre, men fungerar som arkiv funktion för SR från DARE, NHS EED och HTA-database.
Lathund på CRDs webbplats

Campbell Library 
Systematiska översikter inom social välfärd, undervisning, juridik mm. Drivs av ett oberoende, världsomspännande forskarnätverk.

Cinahl (EBSCO) 
Referenser till artiklar inom omvårdnad, rehabilitering och alternativmedicin.
Lathund till Cinahl, film

ClinicalKey 
Medicinsk sökfunktion med klinisk inriktning som innehåller tidskrifter, böcker, bilder, filmer, läkemedelsinformation, kliniska behandlingsguider, patientinformation och evidenssammanfattningar.
Lathund till ClinicalKey.pdf
Lathund Clinical Key.Mp4

ClinicalTrials 
Kliniska prövningar (planerade, pågående och avslutade studier) från olika länder, bl.a. Sverige. Sammanställda av U.S. National Library of Medicine.
Lathund på ClinicalTrials webbplats

Cochrane Library - Fungerar bäst med webbläsare Google Chrome
Innehåller deldatabaser, nås separat på sidan: 
Cochrane Reviews – systematiska översikter gjorda genom Cochrane-samarbetet
Trials - Cochrane Controlled Register of Trials (CENTRAL)
Cochranes Clinical Answers - kliniskt fokuserade frågor som utgår från Cochrane Reviews. Svaren är korta och redovisas i en användarvänlig form.
Lathund till Cochrane.pdf
Lathundar på Cochranes hjälpsida

Dermatology online atlas (DOIA) 
En databas bestående av bilder på dermatologiska sjukdomar.

Drugline (kliniska läkemedelsfrågor)  
Vetenskapligt och kliniskt baserade svar på läkemedelsrelaterade frågor. Svaren är på svenska eller engelska. Drivs av nordiskt universitetssamarbete kring läkemedelsinformation.
Lathund på Druglines webbplats

Embase (OVID) 
Referenser till artiklar och konferenstryck inom medicin och farmakologi.
Lathund till Embase, film (flash)

ePed (VGR)
Erfarenhets- och evidensbaserad databas för barnläkemedel.

Epistemonikos
Hitta systematiska översikter och andra källor till evidens inom medicin och omvårdnad.Drivs av en oberoende och världsomspännande stiftelse med samma namn som databasen. 
Lathund på Epistemonikos webbplats

ERIC (EBSCO) 
Referenser till artiklar inom pedagogik, undervisning och lärande.

ERIC (Institute of Education Sciences)
Referenser till artiklar inom pedagogik, undervisning och lärande.

Evidence search (NICE)
Evidensbaserade utvärderingar, systematiska översikter och HTA-rapporter. 

Google Scholar
Sök efter vetenskapliga artiklar, avhandlingar och böcker från akademiska förlag och universitet världen över. Du hittar även antal citeringar för varje publikation. Notera att VGR-loggan för att se om vi har en prenumeration på tidskriften endast syns om du sitter inom VGR-nätverket. 

INFPREG  
Kunskap kring infektioner i samband med graviditet, sammanställt av experter inom olika medicinska specialiteter från hela Sverige. Drivs av Karolinska universitetssjukhuset.

International HTA database (The International Network of Agencies for Health Technology Assessment)
Hitta genomförda och pågående hälsoteknologiska bedömningar (HTA) från hela världen.

Janusinfo 
Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal. Drivs av Region Stockholm.

Journal Citation Reports  (JCR)
JCR är en underdatabas till Web of Science. I JCR rankas tidskrifter efter hur många gånger artiklarna i dem citeras i andra artiklar, så kallad Impact factor. För den som vill jämföra tidskrifter inom ett visst ämnesområde eller hitta en lämplig tidskrift att publicera sig i är Journal Citation Reports en bra källa.

Kunskapsguiden  
Nationell webbplats från Socialstyrelsen som samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer. 

Lexicomp
Databas med läkemedelsinformation och läkemedelsinteraktioner.
Lathund på Lexicomp webbplats

Medibas
Kunskapsdatabas med fokus på primärvård. Primär målgrupp är allmänläkare, men riktar sig även till andra yrkeskategorier. Tillgänglig endast via webbläsare, Medibas app fungerar ej. 
Lathund till Medibas, film

Medicininstruktioner.se 
Instruktionsfilmer för handhavande av läkemedel och medicintekniska hjälpmedel, både för patienter och sjukvårdspersonal.

Medline (Ovid) 
Referenser till artiklar inom medicin, omvårdnad, rehabilitering och odontologi.  

Medline (EBSCO)  
Referenser till artiklar inom medicin, omvårdnad, rehabilitering och odontologi.
  -  Lathund till Medline på Ebscos webbplats

MedlinePlus 
Patientinformation om sjukdom, läkemedel och hälsa på engelska och spanska, kan även finnas på andra språk. Drivs av U.S. National Library of Medicine.

Micromedex
Databaspaket med läkemedelsinformation. Inkluderar databaserna Diseasedex General Medicine, Drugdex, Martindale, Pdr, Reprorisk samt NeoFax och Pediatrics.
Informationsblad om Micromedex.pdf

Nationellt kliniskt kunskapsstöd - (en vårdtjänst från Sveriges landsting och regioner)
Det är ett kunskapsstöd som är under uppbyggnad. Det vänder sig i första hand till primärvården.

National Guideline Clearinghouse (USA) 
Evidensbaserade kliniska behandlingsguider. 

NeuroBITE 
NeuroBITE (tidigare PsycBITE), Psychological Database for Brain Impairment Treatment Efficacy, innehåller studier om behandlingar av traumatiska hjärnskador. Drivs av ett australiensiskt samarbete.
Lathund på NeuroBITEs webbplats 

OTSeeker  
Referenser till systematiska översikter, randomiserade studier mm inom arbetsterapi.
Lathund till OTSeeker, film

Orphanet 
Information om ovanliga sjukdomar och "orphan drugs", s.k. särläkemedel som används för behandling av sällsynta sjukdomar. Internationellt, drivs av EU-konsortium m.fl.
Lathund till Orphanet, film

Pedro 
Referenser till systematiska översikter, randomiserade studier mm inom fysioterapi.
Lathund Pedro.pdf
Lathund på Pedros webbplats

Primal Pictures - Anatomy.TV
Anatomy.TV (tidigare Primal Pictures) är en anatomidatabas med flera moduler. Apparna kan endast användas på enheter som är anslutna till VGR:s nätverk, alltså inte på privata mobiltelefoner och surfplattor.
Mer information om Anatomy.TV

PsycINFO (EBSCO)
APA PsycINFO (tidigare PsycINFO) Här söker du och hittar referenser till litteratur inom psykologi, logopedi och relaterade ämnen.
Lathund till PsycINFO, film

PubMed
Referenser till artiklar inom biomedicin, omvårdnad, rehabilitering, psykiatri, odontologi och relaterade ämnen.

Lathund nya Pubmed (på norska).pdf
 -  Lathund till Pubmed på Pubmeds webbplats
 -  Lathundar, instruktionsfilmer m.m. på Pubmeds webbplats

Rikshandboken i barnhälsovård (Förvaltas och utvecklas av Inera AB på uppdrag av Sveriges regioner)
Rikshandboken i barnhälsovård, RHB, är ett nationellt webbaserat metod- och kunskapsstöd för barnhälsovården. 

SBU 
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering är en myndighet med uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård. 

SIS standarder 
Standarder inom hälso- och sjukvård samt ledningssystem, som VGR har tillgång till via ett avtal mellan SKR och SIS. 
Informationsblad om VGR:s avtal med SIS.pdf

Social Care Online
Systematiska översikter inom socialt arbete och socialvård mm.
Drivs av ett oberoende, världsomspännande forskarnätverk.

SpeechBITE (University of Sydney)
Referenser till randomiserade studier, systematiska översikter och behandlingsguider inom logopedi. Drivs av ett australiensiskt samarbete. 
Lathund på SpeechBITEs webbplats

SVELIC
Sök oberoende evidensbaserade läkemedelsutredningar (avidentifierade). Utredningarna är skrivna på svenska eller norska.

SveMed+ 
Från och med januari 2020 uppdaterar Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket inte längre med nytt material.
Swemed + innehåller referenser till nordiska artiklar inom medicin, omvårdnad, rehabilitering, hälso- och sjukvård, odontologi och patientinformation.
Lathund till Svemed+.pdf
Lathund till Svemed+, film

Svensk Mesh (Karolinska institutet)
Medicinsk ämnesordlista. Mesh står för Medical Subject Headings.

SwePub (Kungliga biblioteket)
Referenser till forskningspublikationer, registrerade i publiceringsdatabaser hos ett fyrtiotal svenska lärosäten.
Lathund på SwePubs webbplats

Sällsynta hälsotillstånd
En kunskapsdatabas från Socialstyrelsen om ca 300 ovanliga sjukdomar.

TRIP Database (Turning Research Into Practice) 
Sökmotor för evidensbaserad medicin. Drivs av ett privat företag.
Lathund på TRIPS webbplats

Transplant Library 
Referenser till evidensbaserad information om organtransplantation från Oxford University. (Använd Internet explorer om du sitter utanför VGRs-nätverk)

UpToDate 
Kliniskt beslutsstöd med senaste vetenskapliga underlag inom inom diagnostk, behandling, prevention, prognos. 
Quick reference card till UpToDate.pdf
Lathund till UpToDate, film

Web of Science
En referensdatabas och citeringsindex över litteratur inom alla vetenskapsområden.
  -  Lathundar på Web of Science webbplats

Vårdhandboken 
Kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder från Sveriges regioner och kommuner.


Senast uppdaterad: 2021-11-12 13:38