Frågor och svar - Framtidens Vårdavdelning

Här får du svar från medarbetare på några av de vanligaste frågorna kring Framtidens Vårdavdelning

Varför behövs Framtidens vårdavdelning?

Svar: Det finns ett stort behov av att testa nya IT-system och nya arbetssätt i vården. Den främsta anledningen till att Framtidens vårdavdelning startades är att sjukvården inte kan bedrivas på samma sätt i framtiden, samhällets resurser kommer inte att räcka till. Vården måste arbeta smartare och ändra på traditionella arbetssätt för att skapa utrymme och luft.

Framtidens vårdavdelning kan ge oss en möjlighet till att på sikt leva upp till Sveriges Kommuner och Landstings vision för Sveriges e-hälsoarbete: ”Bäst i världen 2025”. Vårdpersonalen måste ges möjligheter att ställa krav på de IT-system som finns och de som kommer att utvecklas.

Eva Elmqvist, vårdadministrativ sekreterare

 

Svar: Vården står inför oerhört stora utmaningar vad det gäller att ta till sig nya arbetssätt och ny teknik. Vi måste också rusta för större och mer medicinskt krävande patientgrupper. På Framtidens vårdavdelning kan vi testa nya arbetssätt, samarbetssätt och nya tekniker för att kunna visa vägen för andra. Vi ska vara en del i arbetet med att hitta smarta sätt att få mer och bättre vård för samma pengar. Kompetensen och viljan finns, men vi måste vara beredda att tänka nytt för att klara den utmaningen.

Kristina Sörensen, apotekare

Varför är Framtidens vårdavdelning en attraktiv arbetsplats?

Svar: Bland annat får vi kompensation i tid för alla helg- och nattpass vi gör, något som märks tydligt. Jag har mer fritid än någonsin och även om jag jobbar motsvarande 80 % i tid har jag en bibehållen lön på 100 %.

Mathilda Wahlström, sjuksköterska

 

Svar: Vi har ett gott arbetsklimat och det är mindre stress här jämfört med andra avdelningar. Här får personalen vara med och testa nya saker och utveckla vården vilket är stimulerande!

Ellinor Olsson, sjuksköterska

 

Svar: Det är väldigt bra med fast schema. Vi har aldrig morgonpasset dagen efter vi har arbetat kväll, här får vi nattvilan.

Teamkänslan och kamratskapet här är utöver det vanliga. Alla arbetar tillsammans och här är alla betydelsefulla.

Här är det positivt att komma med nya idéer. Du får inte höra: ”Så här har vi alltid gjort!” eller ”Varför ändra på något som har fungerat i alla år?”.

Irmelin Lindberg, undersköterska

 

Svar: Vi har en bra arbetsmiljö och jag känner mig nöjd med min arbetsinsats när jag går hem efter ett arbetspass. Här har jag möjligheter att utvecklas inom min yrkesroll och jag upplever en yrkesstolthet.

Eva Elmqvist, vårdadministrativ sekreterare

Hur har workshifting gynnat personalen?

Svar: Mitt arbete har blivit mer intressant och har större variation.

Vårdpersonalen får mer tid för patienterna tack vare vår avdelningsvärd. Avdelningsvärden sköter beställning av mat och tvätt, delar ut maten till patienterna, packar upp tvätten och fyller på i våra förråd, ansvarar för dagrum, personalrum och sköljrum, kör sängtransporter m m.

Irmelin Lindberg, undersköterska

 

Svar: Alla medarbetares kompetens värderas högt och utnyttjas. Jag upplever att vi alla stärks av att få arbeta med det vi faktiskt är utbildade till och det vi är bra på.

Mathilda Wahlström, sjuksköterska

Ni arbetar med förbättring och effektivisering av rondarbetet. Hur går en rond till hos er?

Svar: Vi har en rondansvarig sjuksköterska och en rondansvarig undersköterska på avdelningen dagligen som tillsammans med avdelningsläkaren ansvarar för rondarbetet. Rondansvarig personal har läst på om alla patienter på avdelningen när de kommer till ronden. Vi gör en snabb genomgång av patienterna på expeditionen för att besluta om vilka patienter vi ska träffa. Någon patient måste kanske prioriteras och ses akut och de patienter som följer sin tidigare bestämda plan behöver kanske inte ses alls. Därefter träffar vi de patienter som bedömts vara i behov av rond för att hos patienten ta beslut om fortsatt plan tillsammans med patienten.

Mathilda Wahlström, sjuksköterska

 

Svar: På ronden deltar jag som apotekare för att kunna lyfta relevanta läkemedelsrelaterade problem eller frågeställningar. Jag förbereder genom att samla information via journal, läkemedelslista och patientsamtal. Utifrån detta lämnar jag förslag på förbättringar i läkemedelsterapin, vilket minskar risken för överföringsfel i läkemedelslistorna och lyfter viktiga frågor som framkommit vid samtal med patienten.

Kristina Sörensen, apotekare

 

Svar: Vi försöker effektivisera ronden så mycket som möjligt för att minimera tidsåtgången. Rondansvarig personal samlas vid tavlan på expeditionen för en snabb genomgång där vi bestämmer vilka patienter som är aktuella att träffa under dagens rond. Läkare, rondansvarig sjuksköterska och rondansvarig undersköterska träffar sedan dessa patienter. Därefter ansluter sekreterare och apotekare och vi träffas i vårt rondrum för en gemensam sammanfattning av de beslut som tagits. En gemensam anteckning skrivs i journalen på respektive patient där samtliga yrkeskategorier är aktiva och har möjlighet att bestämma vad som ska dokumenteras. Arbetssättet gör att vi undviker dubbeldokumentation och sköterskorna behöver inte dokumentera efter rondens slut.

Eva Elmqvist, vårdadministrativ sekreterare 

Är patienterna försökskaniner?

Svar: Nej, absolut inte! Den kirurgiska behandlingen skiljer sig inte från andra avdelningar, men vårt arbetssätt här är annorlunda.

Ellinor Olsson, sjuksköterska

 

Svar: Nej! Det är ingen skillnad i den medicinska och den kirurgiska vården här på Framtidens vårdavdelning jämfört med andra avdelningar. Behandlingarna är de samma. Vi följer samma rutiner och riktlinjer som alla andra avdelningar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det som är annorlunda jämfört med andra avdelningar är hur arbetsuppgifterna fördelas mellan vårdpersonalen.

Mathilda Wahlström, sjuksköterska

Hur upplever patienter och närstående vistelsen på Framtidens vårdavdelning?

Svar: Patienter och närstående säger ofta att det känns att vi alla trivs här eftersom vi är glada och positiva. De upplever även att vi alla hjälps åt och kan svara på deras frågor. På avdelningar som arbetar i parvård har en undersköterska och en sjuksköterska hand om cirka fem patienter och övriga patienter på avdelningen har de ingen kännedom om alls.

Irmelin Lindberg, undersköterska

 

Svar: Patienter och närstående är nöjda. Många patienter påpekar att de märker att personalen trivs med sitt jobb och att det smittar av sig. Något vi hört från många närstående är att de är förundrade och väldigt glada över att alla på avdelningen, vem de än frågar, känner deras mamma, make eller dotter. Eftersom vi tillsammans har ansvar för alla patienter på avdelningen behöver närstående aldrig mötas av svaret ”Det är inte min patient…”

Mathilda Wahlström, sjuksköterska

På vilket sätt ser arbetet som sjuksköterska annorlunda ut på Framtidens vårdavdelning jämfört med en annan kirurgisk avdelning?

Svar: Vi har en bättre teamkänsla då all personal har ett gemensamt ansvar för alla patienter och tillsammans hjälper till med arbetsuppgifterna. Som sjuksköterska känner jag mig inte ensam med mina arbetsuppgifter. Jag har hela tiden någon annan kollega att rådgöra med som också är insatt i patientens situation.

Ellinor Olsson, sjuksköterska

 

Svar: Här på avdelningen har vi har en rondansvarig och en läkemedelsansvarig sjuksköterska på varje arbetspass. Vi fördelar inte omvårdnaden av patienterna mellan oss utan fördelar istället arbetsuppgifter. Detta gör att jag aldrig står själv och jag har alltid en kollega att rådfråga som känner till patienten lika väl som jag. Arbetsfördelningen görs på samma sätt bland undersköterskorna och jag kan även vända mig till vem som helst av dem om jag har någon fundering. Alla hjälper varandra och vi arbetar verkligen i team runt patienten.

Mathilda Wahlström, sjuksköterska

Hur fungerar samarbetet mellan sekreterare och övriga yrkeskategorier?

Svar: Jag har en mer aktiv roll i teamet än på en vårdavdelning med traditionella arbetssätt och det ger helt klart ett stärkt samarbete. Mitt deltagande i rondarbetet gör att vi kommer varandra närmare som team. Vi lär av varandra och förstår varandras värde och roll i arbetslaget.

Eva Elmqvist, vårdadministrativ sekreterare