Bakgrund - Framtidens Vårdavdelning

Inom ramen för detta projekt ska förutsättningar ges för att arbeta strukturerat med att utveckla innovativa idéer för framtida lösningar till en resurseffektiv slutenvård.

Svensk sjukvård har sedan relativt lång tid präglats av en växande obalans mellan ökade möjligheter till vård och behandling i relation till vad existerande ekonomiska ramar tillåter. För att möta det framtida gapet mellan tillgängliga resurser och krav på medicinsk utveckling krävs ett ständigt arbete för att effektivisera och optimera sjukvården. Utrymmet för att möjliggöra ny medicinsk utveckling måste huvudsakligen skapas genom utmönstring av föråldrade vård­ och behandlingsmetoder samt genom att optimera befintlig struktur i verksamheten. Hur man arbetar runt patienter i olika vårdkedjor har stor betydelse, det vill säga att rätt person med rätt utbildning bidrar på mest optimala sätt.