Apotekare - Framtidens Vårdavdelning

Apotekarens medverkan i teamet runt patienten ökar patientsäkerheten genom ökat fokus på läkemedelsarbetet i hela vårdprocessen.

Apotekaren stöttar och avlastar läkarna i arbetet med läkemedels-
genomgångar och finns tillgänglig som bollplank i andra läkemedelsfrågor. För sjuksköterskorna fungerar apotekaren som stöd genom att finnas till hands för patientspecifika läkemedelsfrågor, men också genom att hjälpa till med att ta fram säkra rutiner för hantering, beställning och iordningsställande av läkemedel.

Vilka arbetsuppgifter har du som apotekaren på avdelningen? Beskriv en typisk dag på jobbet.

Svar: Jag tar reda på vilka patienter som är nya på avdelningen för dagen är och förbereder mitt samtal med dem. Det gör jag genom att läsa på i journalen och identifiera relevanta frågor utifrån läkemedelslistan. Patientsamtalet innebär att jag och patienten går igenom läkemedelslistan för att verifiera att vi har fått korrekta uppgifter om aktuella ordinationer när patienten skrevs in på sjukhuset. Jag försöker tillsammans med patienten ringa in eventuella problem, t ex biverkningar, olämpliga läkemedelskombinationer, hanteringsproblem eller om de kanske ofta glömmer att ta sina läkemedel.


På ronden är jag med och diskuterar sådant som framkommit eller problem jag identifierat angående patienternas läkemedel. Jag följer patienterna under vårdtiden och om det behövs kan jag ge patienterna extra information kring deras nya läkemedel när det är dags att gå hem.


En dag i veckan är det jag som beställer läkemedel till avdelningen och jag hjälper till att packa upp ibland. Jag har ett nära samarbete med sjuksköterskorna kring vilket sortiment vi behöver ha tillgängligt på avdelningen, vilka förbättringar vi kan göra för att göra arbetet kring läkemedel lättare, snabbare och säkrare. Jag kan också vid behov hjälpa till med att skaffa läkemedel som inte finns på avdelningen.


Jag arbetar även med att säkerställa att vi har bra rutiner för läkemedelsarbetet på avdelningen och har även en hel del kontakt med resten av kirurgkliniken och med mina kollegor på Sjukhusapoteket på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och i Västra Götalandsregionen.

Hur upplever patienterna mötet med dig som apotekare?

Svar: De flesta är oerhört tacksamma över att någon kan ta sig tid och gå igenom alla deras läkemedel. Det gäller både läkemedel patienten använder sedan tidigare (inklusive receptfria läkemedel och naturläkemedel), men också nya läkemedel som ordineras under vårdtiden. En viktig del av mitt jobb är att lyssna på patienternas berättelser, hur deras vardag är med läkemedel, vilka problem de upplever, bemöta oro och kunna informera på ett sakligt men ändå personligt sätt. Patienterna ska kunna känna sig trygga med att de läkemedel de får fungerar ihop, veta hur de ska använda sina läkemedel och löpa minimal risk för att drabbas av biverkningar.

Hur tycker du att samarbetet mellan apotekare och övriga yrkeskategorier fungerar?

Svar: Det fungerar bra! Det är fortfarande en ganska ny företeelse inom Västra Götalandsregionen att apotekare jobbar direkt i sjukvården. Det tar alltid tid att hitta optimala arbetssätt och metoder och detta är ett ständigt pågående förbättringsarbete.

Våra kirurger har börjat se vinsten med att bli avlastade i just läkemedelsfrågor, att de kan lita på att deras patienter fullt ut får en säker läkemedelsbehandling. Mycket handlar om att bygga upp ett förtroende för varandras kompetens, att vara tydlig med arbetsfördelningen och vad man som farmaceut kan bidra med.

Vi kompletterar varandra väldigt bra!