Tobaksfri i samband med operation

Information till dig som ska genomgå en operation eller som just har opererats

Tobak påverkar operationsresultatet

När du blir opererad är det många faktorer som påverkar resultatet av din operation. Användning av tobak i samband med operation är en negativ faktor som kan medföra allvarliga komplikationer.

Rökare drabbas oftare än andra av komplikationer efter en operation såsom:

För att minska komplikationsrisken vill vi att du inte röker under sex till åtta veckor före operationen och sex till åtta veckor efter. För att underlätta din avvänjning kommer vi att remittera dig till tobaksavvänjare på din vårdcentral eller till Mottagningen för tobaksavvänjning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sluta med tobak i samband med din operation

Genom att sluta röka inför en operation minskar du riskerna att drabbas av komplikationer och förbättrar förutsättningarna för sårläkning. Detta gäller även då du slutar röka i samband med en akut operation.

Snusningens effekter på kroppen är inte lika väl undersökta som rökningens, men tillräckligt för att avråda från användning. Man vet att nikotinet påverkar cirkulationen genom att dra ihop blodkärlen, vilket försämrar sårläkning. Snuset innehåller mer nikotin än cigaretter.

Vi avråder därför från all sorters tobak i samband med operation.

Behandling mot tobaksberoende

Behandlingen utgörs av individuellt samtalsstöd eller samtalsstöd i grupp, i kombination med användning av läkemedel för tobaksavvänjning. Samtalsstödet är en viktig del av behandlingen mot tobaksberoendet. Under behandlingen tar man upp hur du kan förbereda dig inför rök- eller snusstoppet och vilka knep som kan vara användbara under avvänjningsperioden.

Råd till dig när du ska sluta röka eller snusa

Förbered dig:

De första veckorna

Undvik återfall

Här kan du få råd och stöd

För att underlätta din tobaksavvänjning kommer vi att remittera dig till tobaksavvänjare

Ta chansen att förbli tobaksfri för gott!