Villkor för publicering i patientwiki på Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats

Du får inte namnge eller på annat sätt lämna uppgifter som identifierar andra personer, såsom dina anhöriga (t.ex. föräldrar eller barn), andra patienter eller vårdpersonal. Uppgifter får inte vara kränkande eller oriktiga. Skriv heller inte utlämnande texter om dig själv.

SU ska vara reklamfritt och sjukhuset tar inte ställning för, gynnar eller förordar särskilda varumärken. Tänk därför på att inte sprida kommersiella budskap på patientwikin.

SU har rätt att granska, ändra eller ta bort uppgifter som skrivits i patientwiki. Det gäller både texter som kan sprida felaktiga uppgifter och reklam men också texter som kan vara kränkande eller på något annat sätt bryta mot gällande lagar.  Om en användare genom brott mot uppförandekod eller på annat sätt befunnits olämplig att fortsätta sitt deltagande, kan denne avstängas. SU kan också komma att polisanmäla handlingar som uppfattas som brottsliga.

Behandling av personuppgifter

Information enligt personuppgiftslagen (PuL) om Sahlgrenska Universitetssjukhusets behandling av personuppgifter i Patientwiki

Personuppgiftsansvarig:
Utförarstyrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg. Org. nr 232100-0131

Inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset är våra patienters förtroende vår största tillgång. Detta förtroende utgör grunden för all verksamhet på sjukhuset. Förtroendet bygger på respekt och skydd för patienternas personliga integritet. Vi upprätthåller detta skydd genom att behandla den information som våra patienter anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. I alla sammanhang där personuppgifter eller annan viktig information kan komma att behandlas av Sahlgrenska Universitetssjukhuset eller av någon annan för Sahlgrenska Universitetssjukhuset räkning, vidtas därför alla rimliga och lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

Personuppgifter inhämtas i samband med att någon skriver ett inlägg i sjukhusets patientwiki. Målet med att samla in information i patientwiki är att på ett begripligt sätt för användare använda insamlade information för att bättre kunna utvecklar ett samarbete mellan vården och patienter. Patientperspektivet är den viktigaste villkor med mål bättre informerade och delaktiga patienter.

Vid inskrivning av uppgifter i patientwiki ska den som skriver följa de uppföranderegler som finns.
SU har rätt att granska, ändra eller ta bort uppgifter som kan vara kränkande eller på något annat sätt bryta mot gällande lagar. Om en användare genom brott mot uppförandekod eller på annat sätt befunnits olämplig att fortsätta sitt deltagande, kan denne avstängas.

Information i patientwikin kommer att hållas uppdaterad och aktuell genom patientmedverkan och faktagranskning så att den alltid innehåller den mest korrekta informationen. För de som önskar få tryckt material finns en printfunktion där verksamheten kan skriva ut valda delar som kan lämnas till patienter.

All text som skrivs in i patientwiki kommer att bli tillgänglig för allmänheten på webben och via Sahlgrenska Universitetssjukhuests sociala mediekanaler, samt i vissa fall för personal på Sahlgrenska Universitetssjukhuset genom sjukhusets
intranät. Det är möjligt att skriva ett anonymt inlägg men vid registrering i systemet måste identitet alltid uppges och på så sätt vet Sahlgrenska Universitetssjukhuset alltid vem den registrerade användaren är.

Uppgifterna i patientwikin behandlas av Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att vidareutveckla systemet samt bidra till att kvalitetssäkra sjukhusets informationsmaterial till patienter och hålla den aktuell. Uppgifterna om din identitet är att betrakta som en del av myndighetens allmänna handlingar och kan komma att behöva lämnas ut vid begäran om utlämning av allmänna handlingar om inte sekretess föreligger. I vissa fall är Sahlgrenska Universitetssjukhuset skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter, t.ex. till Polismyndighet, domstol, Skatteverket och försäkringskassa. Inga personuppgifter kommer att lämnas vidare till annat företag eller intressent inom eller utom EU/EES eller till tredje land om det är i strid mot personuppgiftslagen.

Om du önskar information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, eller vill begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift som SU behandlar i patientwiki kan du lämna eller skicka en skriftlig - av dig undertecknad - begäran till Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Att. Personuppgiftsombudet, 413 45 Göteborg.