Forskning

Kontaktuppgifter är ej tillgängliga

Vid samgåendet mellan Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin har gemensam Forsknings, Utvecklings och Utbildnings (FoUU)-enhet bildats. FoUU-gruppen består av disputerade specialist- och ST-läkare, disputerade biologer och Biomedicinska analaytiker från båda avdelningarna vilket ger oss ett mycket brett kompetensområde. Här kan t.ex. kliniska frågeställningar leda till nya rutinanalyser via bakgrundskunskaper, försöksuppläggning samt metodikkunskap. Arbetet fortgår i projektform. Vi har även kontinuerlig kontakt med företag för att kunna följa den senaste utvecklingen inom metodik och reagenser. Som profilområden med specialkompetens på laboratoriet kan nämnas transplantationsimmunologi, slemhinneimmunologi och vaccinutveckling samt cell- och genterapi. Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin är även innehavare av Sveriges nationella navelsträngsblodbank. Vi har också ett nära samarbete med MIVAC (The Mucosal Immunobiology and Vaccine Center) vid Göteborgs Universitet.
Visionen för gruppens arbete är att ligga i forskningens frontlinje vad gäller kunskap om tekniker och teorier inom Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin, samt att kunna erbjuda sjukvården adekvata, snabba och känsliga diagnostiska analyser för immunologiska och transfusionsmedicinska frågeställningar inom ett brett register av kliniska diagnoser.
Gruppens specifika målsättningar är att med våra teoretiska och metodologiska kunskaper verka för att kliniska frågeställningar leder till nya rutinanalyser inom vårt verksamhetsområde och att vidareutveckla ett nära samarbete med Sahlgrenska Akademin och andra enheter inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi bedriver också gärna forskningsprojekt tillsammans med andra forskningsaktiva kliniker.
Finns det någon analys du saknar eller skulle du vilja ha ett samarbete eller hjälp med att köra analyser tveka då inte att kontakta oss! Vi kommer även gärna och informerar om våra pågående utvecklingsprojekt och vår verksamhet.