Urinprov

Stickprov

Tag helst morgonurin, urinen bör ha stått i blåsan i minst 4 timmar. Använd urinprovtagningsrör 6 mL med snabel om inte annat anges. Till sediment används 10 mL koniskt plaströr med skruvkork.

Dygnssamling

Många urinkomponenter bestäms i 24-timmars urin eller urin samlad under definierade tidsperioder, (tU). Patienten ska omedelbart före provtagningsperiodens början ha tömt blåsan. Denna portion urin kastas och klockslaget skrivs på remissen. Vid provtagningsperiodens slut töms blåsan. Denna sista portion ska ingå i mängden. Patienten ska instrueras att undvika överdrivet intag av föda, alkohol, läkemedel samt fysisk och psykiskt ansträngning under provtagningsperioden. Provtagningsperioden som är 24 timmar räknas i allmänhet från klockan 07.00-07.00 dagen därpå. Som provtagningsdatum anges dagen då urinsamlingen avslutas. Provtagningskärlet ska vara av det slag som anges under respektive analys, samt eventuellt försett med specifierade tillsatser. Det ska vara märkt med tiden för provtagningsperiodens början och slut samt förvaras svalt och skyddat från solljus under denna tid. Efter periodens slut mäts urinvolymen och anges på beställningsetikett och/eller specialremiss i antal liter (L) med 2 decimalers noggranhet (till exempel 1,23 L). 

Surgjord urin

Urin samlas under 24 timmar i plastflaska (volym=2,5 L) innehållande 30 mL saltsyra, 5 mol/L (i de flesta fall då surgjord urin erfodras) eller innehåller 16 mL saltsyra, 5 mol/L. för barn används plastflaska (volym=1 L) innehållande 6 mL saltsyra 5 mol/L. OBS Saltsyra är frätande. Hämtas på laboratoriet. 

För mer information se Våra analyser/ Provtagningsanvisningar.

 

Påvisande av missbruksmedel i urin

De patienter som ska lämna prover deltar i allmänhet i olika drogfrihetskontrollprogram, inte sällan mot sin vilja. För många som vet med sig att deras urinprov kommer att bli positivt för ett eller annat missbruksmedel kan det därför ligga nära till hands att genom fusk på ett eller annat sätt undvika detta. Det är därför nödvändigt att provet lämnas under direkt övervakning och att man noga kontrollerar identiteten hos den som lämnar provet och att identiteten stämmer med remissen. Provtagningslokaliteterna och provtagningsrutiner måste anpassas härefter. Man måste vara säker på att provet kommer från rätt person, att det är färskt och utan tillsatser och att remisshandlingar är korrekta. En hel urinportion skall lämnas.

 • Kontrollera remiss. Patient ID, inremitterande enhet och läkare som är ansvarig för provet och till vilken svaret skickats skall vara angivet på remissen.
 • Kontrollera patient ID mot fotolegitimation.
 • Informera patienten om att provet måste lämnas under direkt övervakning.
 • Patienten lämnar provet under övervakning. Man måste genom direkt observation vara förvissad om att provet kommer från patientens urinrör.
 • Kontroll av provet:
                      -Är mängden tillräcklig?
                      -Ser provet ut som färsk urin?
                      -Har provet kroppstemperatur?
 • I patientens närvaro hälls provet på särskild etiketterad provflaska som därefter förseglas. På etiketten ska anges Patient-ID, provtagningsdatum och tid, samt önskade analyser. 

Provtagning sker efter tidsbokning på  provtagningscentralen Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska.