Barnkonventionens dag, 20 november

2017-11-20

Idag är det Barnkonventionens dag. Att barnet, oavsett om det är en ung patient eller närstående till en patient, får information, kan göra sin röst hörd och är delaktig är något sjukvården hela tiden måste bli bättre på.

Det säger Margaretha Jenholt Nolbris, sjuksköterska och universitetslektor, och en eldsjäl som i många år på Drottning Silvias barn- ungdomssjukhus, engagerat sig i frågan om Barnkonventionens tillämpning inom sjukvården. 

Barnkonventionen, som Sverige ratificerade 1990 och som blir lag den 1 januari 2020, består av 54 artiklar. Dessa vilar på fyra grundpelare (se högerspalten) som visar på att barnen är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar.

I sjukvården är det viktigaste med barnkonventionen att barn känner till sina rättigheter (artikel 42), menar hon.  När de är för små att föra sina talan måste föräldrar eller vårdnadshavare få stöd i sitt föräldraskap (artiklarna 5, 18) och när inte de kan tillgodose barens behov (artikel 19) måste alla offentliga aktörer träda in.

- Barnen ska få information om både sin fysiska och psykiska hälsa (artikel 17) och vara delaktiga i alla beslut utifrån ålder och mognad (artikel 12), slår hon fast.

Margaretha Jenholt Nolbris Margaretha Jenholt Nolbris

Hon tycker att en enkel sak är till exempel att alla barn förbereds inför besöket på sjukhuset, oavsett om det är planerat eller akut. De kan ha sett bilder i Dunder, barnsjukhusets webbplats med barnanpassad förberedelseinformation riktad till barn och deras föräldrar, eller ha fått annan information på sin nivå från personalen.

- Men också att de fått bedövningssalva före ett stick och har möjlighet att leka av sig efter ett ingrepp på lekterapin bidrar till barnens bästa. Och inte minst att föräldrar eller vårdnadshavare tar ledigt hela dagen för att vara med sitt barn, säger hon.

För några år sedan var Margaretha Jenholt Nolbris involverad i en genomgripande utbildningssatsning av barnrättsombud, som skulle övervaka barns rättigheter inom de olika verksamheterna på SU. Det finns idag ett hundratal barnombud på sjukhuset, som antingen utbildades i ett projekt eller som gått barnombudsutbildning inom regionen.  De bevakar att barnkonventionen följs både i vårdarbetet bland de yngsta patienterna och i mötet med barn som är anhöriga till patienter, uppger Cecilia Lundmark, på Etiskt forum, som nu ansvarar för frågor om Barnkonventionen.