Bemötandet viktigast för känslan av trygghet

2017-01-24

Trygghet var ämnet när representanter från sjukhusledningen, sjukhusets styrelse och kvalitetsorganisationen träffade patienter och närstående i Café i entré i höstas. Bemötande, omhändertagande och kommunikation ansågs viktigast.

En förälder har tagit sig tid att prata trygghet med Lena Holmberg, verksamhetsutvecklare inom akutsjukvård och barnkirurgi, En förälder har tagit sig tid att prata trygghet med Lena Holmberg, verksamhetsutvecklare inom akutsjukvård och barnkirurgi,

Varje år anordnar kvalitetsorganisationen på sjukhuset Café i entré under några timmar i sjukhusets entréer. Det är ett tillfälle för representanter från sjukhuset att under informella former få en temperaturmätning av vad patienter och närstående tycker, när de passerar på väg till eller från besök hos läkare eller annan behandlare.

Under höstens Café i entré bemannades åtta olika entréer på de tre sjukhusområdena. 485 patienter och närstående tog sig tid för en pratstund, att fylla i en enkel enkät och bli bjuden på en frukt. Frågan de fick att besvara var "Vad är viktigt för dig för att du ska känna dig trygg i mötet med vården?"

Sammanställningen från årets Café i entré innehåller runt 1100 synpunkter, varav drygt hälften rör bemötande, omhändertagande samt kommunikation och information. Övriga kommentarer handlar om tillgänglighet, kompetens, tidsaspekt, kontinuitet och miljö.

Kvinnorna uppgav att bemötande och kommunikation var viktiga aspekter för trygghetskänslan medan männen oftare tog upp respektfullt omhändertagande och tillgänglighet, konstaterar Ingela Wennman, utvecklingschef på Kvalitetsstrategiska avdelningen. Det fanns inga större skillnader i åsikter mellan patienter och närstående.

- De tillfrågade ombads inte att värdera hur trygga de kände sig i kontakten med vården. Trots det uttrycktes i många fall tacksamhet och belåtenhet, både över bemötande och själva vården, där flera verksamheter fick beröm, säger hon.

I en del av enkäterna nämns tidsaspekten som en viktig faktor; både väntan på besök och tiden det tog att komma in och att få besked. Möjligheten att träffa samma personal vid upprepade besök angavs ofta som en viktig positiv faktor för trygghet.

När det gäller kommunikation efterlystes bättre information om transport till sjukhuset och kring parkeringen. Inför ett sjukhusbesök tycks man inte vilja behöva oroa sig över rena praktikaliteter.

-Vårdinformation, både muntlig och skriftlig, som inte är på fackspråk efterfrågas också, fortsätter Ingela Wennman.

Miljön påverkar också känslan av trygghet, menar en del av de svarande, främst på barnsjukhuset. Att det finns konst, att lokalerna är ljusa och har dagsljus var sådant som betonades liksom att det är rent och välordnat. Men konkreta och självklara saker kan också ha betydelse för trygghet och hemkänsla.

- Skeppet i barnsjukhusets entré är väldigt uppskattat och föräldrarna önskade också tillgång till ställen att köpa mat eftersom dagarna ofta blir långa.

Kompetens nämns oftast inte som en viktig faktor för att öka trygghetskänslan. Gruppen bakom Café i entré har i sin analys kommit fram till att patienterna och deras närstående troligen tar för givet att kompetensen är hög och därför inte något som behöver nämnas särskilt.

Vad ger då ett arrangemang som Café i entré?

- Att vi har ett tillfälle att se patienter och närstående ansikte mot ansikte och lyssna in deras synpunkter är mycket värdefullt. Vi får en ögonblicksbild. Dessutom är samarbetet med ledning och styrelse roligt, avslutar Ingela Wennman.

Trygghet i vården är temat för Kvalitetsdagarna den 7-8 mars. Trygghet är också ett av orden i sjukhusets värdegrund och temat för den fototävling inom sjukhuset som just nu pågår.

 

Publicerad av: Redaktionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset