Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Viktig dialog om arbetsmiljö, kompetens, bemanning och patientsäkerhet

Ann-Marie Wennberg och Ann-Sofi Lodin

Den 2 januari skickade föreningen Sjukhusläkarna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett upprop till bland andra regiondirektör Ann-Sofi Lodin och sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg. Här kan du läsa deras svar.

Strax före jul arrangerade Sjukhusläkarna, en yrkesförening inom Läkarförbundet, på Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett möte som resulterade i ett upprop till regiondirektören och regionstyrelsens ordförande, samt sjukhusdirektören och sjukhusets styrelseordförande. I uppropet ställs ett antal frågor eller uppmaningar angående arbetsmiljö, kompetens, bemanning och patientsäkerhet.

Här kan du läsa svaren från regiondirektör Ann-Sofi Lodin och sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg.

 

Regiondirektörens svar till Sjukhusläkarnas upprop

Föreningen Sjukhusläkarna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har i ett upprop ställt ett antal frågor eller uppmaningar till regiondirektören respektive sjukhusdirektören.

Jag uppskattar engagemanget och viljan att bidra till att vården fungerar som det är tänkt, och i synnerhet önskemålet att konstruktivt bidra till att finna lösningar till godo för våra invånare. Hur ser patientens första vårdmöte och fortsatta kontakter ut, hur nyttjar vi digitala möjligheter, vilka arbetsuppgifter ska en läkare, sjuksköterska, undersköterska och övriga personalkategorier utföra, vilka krav ställer vi på våra chefer, hur minskar vi den administrativa bördan och hur prioriterar vi våra vårdinsatser? Vad krävs av Västra Götalandsregionen, vad krävs av Sahlgrenska Universitetssjukhuset, vad krävs av den enskilde sjukhusläkaren?

Utifrån ett regionalt och till viss del nationellt perspektiv kan vi inte längre lösa strukturella problem inom Västra Götalandsregionen med kortsiktiga lösningar och oförändrade arbetssätt. Fram till nu har det möjligtvis varit hanterbart, men mycket ansträngande, att arbeta som vi gjort tidigare. I framtiden är det alternativet inte längre möjligt på grund av flera anledningar, demografi där antalet möjliga medarbetare i vården kommer att bli färre
samtidigt som vårdbehovet ökar för våra äldre och kroniker. Vi kommer att kunna rädda liv och ge en livskvalitet till patienter som tidigare bedömdes omöjligt, men till en kostnadsutveckling som är högre än för andra samhällssektorer. Vårt samhälle kommer också att ha stora svårigheter att utan prioriteringar finansiera den gemensamma välfärden.

Vi står inför ett nödvändigt paradigmskifte i vården på grund av dessa orsaker. Insikterna om detta är väsentliga i debatten om vår framtid. Hur ska vi använda den kapacitet vi har på bästa sätt och hur bidrar de som har kunskap till vår utveckling?

För att regionen ska klara skiftet har regionens förtroendevalda enats om tre strategier: 1. omställningen av hälso- och sjukvården, 2. framtidens vårdinformationsmiljö samt 3. Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.

Dessa är absolut nödvändiga för att säkerställa att vi ger rätt vård till våra invånare. Vi gör det utifrån förutsättningarna att vi inte kommer att bli fler medarbetare, att vi inte kommer att ha mer intäkter än vad vi har idag, att vi har en gemensam arbetsmarknad inom regionen där konkurrens om vissa personalkategorier skadar hälsovårdssystemet och att vi kommer att behöva prioritera vad vi gör.

Kortsiktigt krävs att regionen och enskilda förvaltningar bedriver en verksamhet i resursmässig och ekonomisk balans. För att klara långsiktiga förändringar vilka är helt avgörande, kan vi inte fortsätta konsumera mer än vad vi har intäkter. Det är inte långsiktigt ekonomiskt hållbart.

När det gäller de förvaltningsspecifika problem som lyfts hänvisar jag till sjukhusdirektören.

Ann-Sofi Lodin
Regiondirektör

 

Sjukhusdirektörens svar till Sjukhusläkarnas upprop

Tack för ert brev.

Jag tar till mig det tydliga budskapet, bland annat avseende den pressade arbetsmiljön i delar av akutvården. Jag uppskattar också engagemanget för patienterna och kommer att göra vad jag kan för att bidra till att åtgärda brister, i fortsatt dialog. De kommentarer som bifogats kommer att beaktas i respektive verksamhet samt i sjukhusledningen.

Jag instämmer i att vi för våra patienters skull behöver öka operationskapaciteten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samt öppna vårdplatser inom särskilt allmän internmedicin. Vi behöver också förbättra arbetsmiljön i och runt akutvården. Läkare och andra vårdmedarbetare ska inte behöva jaga vårdplatser istället för att ta hand om patienter.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en del av regionen och vi har att förhålla oss till de resurser vi får oss tilldelade genom politiska beslut. Vi behöver därför arbeta tillsammans – i synnerhet med nyckelkompetenser – för att hitta lösningar utifrån den kompetens och de resurser vi har tillgängliga.

Det är nödvändigt att utveckla och förändra våra arbetssätt. Det betyder inte att enskilda medarbetare inte skulle vara tillräckligt effektiva eller nytänkande idag – tvärtom – men organisationen som helhet behöver bli mer effektiv, med bland annat minskad administrativ börda. Här är vårdprofessionerna en viktig del av lösningen och vi ser fram emot att ta del av förslagen till lösningar som finns.

Jag ser fram emot att fortsätta lyssna och föra dialog inom ramen för ordinarie samverkan, på områdesnivå och central nivå på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Jag ser inte någon annan väg framåt än att vi löser våra utmaningar tillsammans och välkomnar konstruktiv dialog.

Ann-Marie Wennberg
Sjukhusdirektör


Senast uppdaterad: 2019-01-04 16:16