Begränsat utbrott av mässling i Göteborg

2017-12-29

På grund av ett begränsat utbrott av mässling i Göteborg uppmanas besökare till barnakut och akutmottagningar att ta med bvc-bok/vaccinationskort. Fler fall väntas och det är viktigt att den som är sjuk eller har ett mässlingsjukt barn agerar klokt för att begränsa smittspridning. Ring först 1177. Misstänker du smitta, undvik om möjligt att åka kollektivt. Gå inte in i väntrummet på akutmottagning, utan ta kontakt med personalen som tar emot utanför.

På 1177.se finns heltäckande information om mässling. Om du behöver vård ring först 1177 som kan göra en bedömning och ge råd om vart du kan vända dig. Åk inte direkt till akutmottagning. Generella uppmaningen till alla som söker vård för misstänkt mässlingssmitta är att undvika väntrum. Om du är ovaccinerad eller osäker på om du har skydd, och inte har haft mässling, bör du vaccinera dig.

Det är ett begränsat utbrott av mässling i Göteborg. Sahlgrenska Universitetssjukhuset fortsatt i stabsläge för att vara i beredskap för eventuellt nya fall och för att arbeta med smittspårning.

– Mässling är en allvarlig sjukdom och mycket smittsam, men vi bedömer detta utbrott som begränsat. Det finns inte någon anledning till allmän oro utan smittspårning pågår i de specifika fallen, Anne Haglund Olmarker, chefläkare,  Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Smittspårning pågår

Sjukhuset spårar alla personer som kan ha blivit utsatta för smitta. Det är många som har exponerats, men få väntas bli smittade. I stort sett alla som exponerats under julhelgen och veckorna innan är kontaktade.
– I och med den smittspårning som pågår kan personer som inte är vaccinerade fångas upp. De erbjuds då möjligheten att snabbt få vaccinering. Vaccination måste ske inom tre dagar från att personer utsatts för smitta, säger Anne Haglund Olmarker.

Om personen är gravid, immunnedsatt, under sex månader gammal eller det har gått längre tid än tre dagar kan gammaglobulin ges för att ge tillfälligt skydd. Även detta måste ges inom de närmaste dagarna.  

Gå inte in i väntrum med misstänkt mässling

Vården ska ha en ökad uppmärksamhet på mässling då det sannolikt finns fler personer som har mässlingen i Göteborgsområdet. Personer som tror sig vara smittade kan söka information via nätet på 1177.se. Om de är i behov av vård ska de i första hand kontakta 1177, uppmanar Anne Haglund Olmarker.

– Dessa personer ska inte sitta i väntrummen till följd av smittorisken.  Om man ändå söker sig till våra akutmottagningar på sjukhuset ska man vara uppmärksam på att det finns informationsskyltar och extra vårdpersonal vid ingångarna till akutmottagningarna. Vårdpersonalens uppgift är att fråga om mässlingssymtom och vaccinationsstatus, i de fall misstanke finns om smitta, omhändertas dessa patienter på enkelrum för behandling.

Bakgrund

Den 10 december konstaterades ett fall av mässling på infektion Östra. Smittspårning har genomförts både bland övriga personer som befann sig på akuten, samt på den vårdcentral som patienten också hade varit i kontakt med innan besöket på akuten.

Sedan dess har ytterligare fall av mässling konstaterats. Smittspårning pågår även i dessa fall. De flesta av de konstaterade fallen har koppling till varandra. Fler fall är att vänta.