Ytterligare ett år med sex timmars arbetsdag

2016-06-02

Sjukhusledningen har gett grönt ljus för ett års förlängning av projektet med sex timmar arbetsdag. Satsningen har fått flera positiva effekter, bland annat för arbetsmiljön och rekrytering av nya medarbetare till Operation 1 vid Mölndals sjukhus.

Under ett års tid har Operation 1, där man utför ortopediska ingrepp, på Mölndals sjukhus deltagit i ett förbättringsarbete. Det har handlat om test av sex timmars arbetsdag med ytterligare två timmar per vecka för fortbildning. Detta har rönt stor uppmärksamhet i media både nationellt och utanför Sveriges gränser, bland annat har New York Times gjort ett stort reportage från verksamheten.

Projektet smygstartade hösten 2014 och efter smärre justeringar var det igång fullt ut efter halvårsskiftet 2015. Nu har det utvärderats och uppföljningen visar på positiva effekter, både när det gäller arbetsmiljö och rekrytering.

-Nu knackar folk på dörren och många vill komma och jobba här. Våra rekryteringsproblem är avsevärt mindre nuförtiden, säger Anders Hyltander, områdeschef för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Upprinnelsen till projektet, enligt Anders Hyltander, grundar sig i en rad problem i arbetsmiljön på Operation 1 vid Mölndals sjukhus. Det har under lång tid varit tuffa fysiska arbetsförhållanden med mycket tunga lyft. Några målsättningar har därför varit att förbättra arbetsmiljön och underlätta rekrytering av personal men även att öka produktiviteten på avdelningen. Syftet med detta är att kunna behandla och operera fler patienter för att möta den ökade efterfrågan på ortopedisk kirurgi som finns idag.

– Vi måste våga prova nya metoder och vara visionärer. Vi ser potentialen att kunna erbjuda en attraktiv arbetsmiljö tillsammans med en ökad produktivitet och projektet löper därför på ytterligare ett år, säger Anders Hyltander.

Även om projektet har inneburit att rekryteringen har underlättats och att arbetsmiljön blivit avsevärt bättre har man inte riktigt nått upp till produktivitetsmålet. Men sjukhusledningen menar ändå att det finns incitament att låta projektet fortsätta ytterligare ett år och ge de förutsättningar som behövs för att kunna öka produktiviteten ytterligare.

- Ett antal delmål har uppnåtts på vägen men vi har inte nått ända fram för att kunna höja produktiviteten till det läge vi hade hoppats på att nå vid denna tid. Jag och mina medarbetare ser dock utvecklingspotentialen på sikt med projektet. Jag är övertygad om att vi kan gå i mål med en kombination av bättre arbetsmiljö och en hög kapacitet att kunna behandla fler patienter, säger Anders Hyltander.