Patientforum

Pojke som sitter i pappas knä ger high five till vårdpersonal

"Tillsammans för och med patienten", det är kärnan i Sahlgrenska Universitetssjukhusets värdegrund. En viktig del i att stärka och utveckla patientperspektivet är Patientforum, ett strategiskt råd som samverkar med sjukhusledningen om frågor i vården.

Patientforum arbetar på en övergripande nivå genom dialog med sjukhusets ledningsgrupp. Målet är att i större utsträckning ta del av patienters idéer och önskemål kring hur vården kan förbättras, och att inhämta patienters intressen när strategiska beslut fattas. Frågor som anses vara viktiga för patienter och närstående blir genom patientforum en del av agendan i sjukhusets högsta beslutsforum. 

Alla medlemmar i patientforum har erfarenhet att vara patient eller närstående. De deltar utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper och företräder inte en specifik patientgrupp. Fyra ledamöter har förankring i etablerad patientorganisation och har nominerats genom Funktionsrätt Västra Götaland eller Funktionsrätt Göteborg. 

Patientforum startades i februari 2021 och sammanträder fyra till sex gånger per år. Dialogmöten med ledningsgruppen sker två gånger per år. 

Dokument och rapporter

Möt patientforums medlemmar


Louise Kristoffersson, 45 år, Göteborg

Tre ord om mig: Positiv, kreativ och nyfiken.
Patientengagemang utöver patientforum: Medlem i Magtarmförbundet.
Varför behövs patientforum enligt dig?
På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns stor expertis och hög kompetens om sjukdomar, behandlingar, förebyggande åtgärder, mediciner, ingrepp och mycket mer. Men det gäller också att komma ihåg att patienten är expert på sin kropp, sin berättelse och på sin upplevelse. Denna aspekt kan ge vårdgivaren ovärderlig information och kunskap.

Håkan Hedman, 70 år, Sävedalen
 

Tre ord om mig: Engagerad, opinionslysten, drivande.
Patientengagemang utöver patientforum: Bland annat förbundsordförande i Njurförbundet, ledamot i styrgruppen för Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet och ledamot i Rådet för forskningsetik vid Sahlgrenska akademin.
Vilken tycker du är den viktigaste frågan för patientforum?
Det finns flera viktiga frågor. Primärt att komma fram till en bra samverkansform där ledningen får frågor som går att utveckla i syfte att förbättra vården vid sjukhuset utifrån ett patientperspektiv. En viktig fråga är hur vården kan koordineras för de patienter som vårdas för flera olika sjukdomar och är i behov av olika specialister. Idag känner sig många patienter vilsna mellan ”stuprören”. En annan fråga handlar om hur ambitionen ser ut inom sjukhuset beträffande införandet av personcentrerad vård.

Ingrid Kössler medlem i Patientforum

Ingrid Kössler, 77 år, Borås

Tre ord om mig: Optimist, natur- och djurvän, samhällsintresserad.
Patientengagemang utöver patientforum: Aktiv i Bröstcancerföreningen Viola i Borås och patientrepresentant i kvalitetsregistret för kataraktoperationer.
Varför är du med i patientforum?
För att hjälpa personalen i vården att se och förstå patienters och närståendes perspektiv.

Anna Elgersson, 47 år, Vidkärr

Tre ord om mig: Social, nyfiken, hundägare.
Vilken tycker du är den viktigaste frågan för patientforum?
Det finns många men jag tycker att kommunikation, dels mellan de olika vårdgivarna, dels med patienter och anhöriga är en viktig fråga.

Kerstin Nilsson medlem Patientforum

Kerstin Nilsson, 72 år, Lindome

Tre ord om mig: Glad, pigg och intresserad av nya uppdrag.
Patientengagemang utöver patientforum: Bland annat styrelseledamot i Svenska Fotledsregistret, vice ordförande i Funktionsrätt Västra Götaland och representant i temagrupp Mitt i livet i VGR.
Varför är du med i patientforum?
Jag är med för att påverka så att alla människor som besöker sjukvården ska behandlas väl och med respekt, samt att personalen ska åtnjuta detsamma.

Dennis Bokedal medlem i patientforum

Dennis Bokedal, 58 år, Göteborg

Tre ord om mig: Lugn, strukturerad, verbal.
Patientengagemang utöver patientforum: Bland annat anställd i Astma- och Allergiföreningen Göteborg, styrelseledamot i Funktionsrätt Göteborg och ledamot i Göteborg stads Råd för funktionshinderfrågor.
Varför är du med i patientforum?
Jag känner att jag gör nytta genom min erfarenhet gällande vårdbehov främst inom astma/allergi men även behov av tillgänglighet/bemötande ur funktionsrättsperspektiv.

Malin Högberg medlem patientforum

Malin Högberg, 58 år, Mölndal och Valön

Tre ord om mig: Kultur- & designhistoriker, nyfiken och engagerad.
Patientengagemang utöver patientforum: Medlem i Diabetesförbundet och i patientrådet vid Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet.
Varför behövs patientforum enligt dig? 
Överallt i världen växer patientengagemanget i hälso- och sjukvårdsfrågor. I dag vill människor som drabbas av sjukdom samarbeta med sjukvården för bästa möjliga resultat. En del patienter sköter sin egen behandling med hjälp av egenmätningar hemma och klarar sig till större delen själva. Vården behövs med sin vetenskapliga expertkunskap men vården måste bjuda in alla människor som drabbas av sjukdom – patienterna – i samverkan för ett optimalt resultat. Vi i patientforum kan medverka till en förståelse för patienternas egna förmågor och handlingskraft då det gäller att leva med sjukdom på bästa sätt. Vi kan lyfta fram de mest angelägna frågorna utifrån patientperspektivet och framhålla dem när vi möter ledningsgruppen. Vi representerar hälso- och sjukvårdens användare och har en personlig, djup men även representativ insikt om hur vården skulle kunna fungera som bäst för de som behöver den mest.

Stig-Åke Johansson, 76 år, Jörlanda

Tre ord om mig: Öppen, nyfiken och erfaren.
Patientengagemang utöver patientforum: Ledamot i styrelsen för Funktionsrätt i Västra Götaland och i styrelsen för Göteborgsregionens sociala ekonomi.
Varför behövs patientforum enligt dig?
Det är viktigt med patienterfarenhet för att få en bra utveckling av vården. Det är ett forum som ger patienten möjlighet att vara med och dela med sig av sin kunskap och erfarenhet.

Gunbritt Stålberg, 66, Frölunda och Orust 

Tre ord om mig: Glad, analytisk och otålig.
Patientengagemang utöver patientforum: Ledamot i Göteborgs diabetesförening och Funktionsrätt Göteborg och medlem i Celiakiföreningen och Njurförbundet.
Vilken tycker du är den viktigaste frågan för patientforum?
Att ge individen och anhöriga styrka och verktyg för att kunna ta en aktiv roll i sin vård.

Frågor om patientforum?

Hör av dig till:

Mattias Åbom, chefssekreterare
mattias.abom@vgregion.se