Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Appar för kommunikation och kognition

DART får ibland remiss med frågan om vilken app som kan passa som stöd i kommunikationen för en specifik person. En sådan remiss behandlas som DARTs övriga remisser och leder till en kommunikationsstödsutredning. En sådan sker genom samverkan mellan patienten, närstående, assistenter och tvärprofessionella team från vård, skola, daglig verksamhet etc. Den pågår oftast mellan 6 månader och ett år, med högst intensitet av DARTs medverkan de första månaderna. DART fungerar som stöd till det team/den yrkesperson som skickat remissen och tar aldrig över ärendet från dem.

Före undersökningen

Kommunikationsstödsutredningen startar med ett remissmöte. Den som skickat remissen (oftast arbetsterapeut eller logoped) träffar personal från DART, för att förtydliga frågeställningen och diskutera vad man kan och bör göra innan själva utredningen startar. I de fall man efterfrågar appar handlar det oftast om en person som har kommunikationssvårigheter, men inga stora rörelsehinder. Mötet är också ett tillfälle att diskutera om pågående insatser är relevanta och vad som kan göras ytterligare i väntan på DART-insatsen.

Då det blir dags för utredning får patienten/familjen samt personen som skrivit remissen en kallelse till planeringsmöte, 3 utprovningstider och tid för ett avstämningsmöte.

Så går det till

Själva utredningen börjar med ett möte. Patienten (beroende på ålder/mognad och förmåga) och hens nätverk (familj, skola, förskola, daglig verksamhet, assistenter etc) samt den person som skickat remissen träffar två personer från DART. Mötet pågår cirka 2 timmar och syftar till att enas om målsättningar för utredningen. DART arbetar utifrån problemlösningsmodellen, där man utgår från resurser, problem och problemförklaringar för att komma fram till mål och metoder som ska användas. Åsikter från alla mötesdeltagare är värdefulla och man strävar mot att alla ska vara överens om det som bestäms. DART för noggranna anteckningar som sedan används som underlag.

Utprovningstillfällena (oftast 3 stycken) bygger sedan på det man kommit överens om på planeringsmötet. Vid utprovningstillfällena använder personalen olika verktyg och metoder för att bedöma vad som kan vara till stöd för kommunikationen, och på vilket sätt. Surfplattor med passande appar används ofta i utredningssituationen. Personen kan behöva introduktion till ett bildsystem, symbolsystem och till textbaserad kommunikation. Ett begränsat utbud av alternativa sätt att styra en app finns, men om det finns behov av det är det oftast bättre att prova en annan typ av hjälpmedel, där styrmöjligheterna är större. Utprovningen görs alltid på ett lekfullt sätt om det gäller ett barn, eller på annat sätt som förväntas vara motiverande och naturligt för en vuxen person eller ungdom. Personer i nätverket får och uppmuntras att delta vid utprovningstillfällena. Om det blir trångt finns tillgång till ett angränsande rum där man kan följa med via bildskärmar och ljudupptagning.

Efter undersökningen

När DARTs personal fått en bild av hur personen fungerar kommunikativt ihop med omgivningen och sett vilka resurser man kan bygga på, hålls ett avstämningsmöte. Då diskuteras hur man ska gå vidare.

Om utprovningarna visat att en eller flera appar kan vara till stöd i kommunikationen kan personalen på DART rekommendera dessa för fortsatt användning.

I Västra Götalandsregionen är det inte möjligt att förskriva appar, surfplattor eller smarta telefoner som hjälpmedel (ett fåtal undantag finns), men detta skiljer sig åt mellan olika regioner och landsting. Familj, skola eller arbetsplats får själva bekosta dessa plattor, telefoner och appar. Det finns ett stort antal appar för kommunikation och kognition att ladda ner till surfplattor och smarta telefoner. I Arvsfondsprojektet ”Appar för kommunikation – ett webbforum” skapade DART forumet www.appstod.se för att alla som är intresserade av området ska kunna få och kunna bidra med information om den här typen av appar. På denna webbplats finns information om allt från användningsområde till pris för en app. Där finns också tips på metodik för att få appar att fungera i vardagen.

Om man ändå bestämmer sig för att satsa på denna typ av utrustning som kommunikationsstöd kan DART hjälpa till med individuella inställningar för att allt ska fungera bra. Det kan gälla både tekniska inställningar och rent innehållsmässiga, i form av val och organisation av ordförråd.

För att den utrustning DART rekommenderat i samråd med berörda ska fungera, krävs att omgivningen kan stötta personen som ska använda dem. Ofta behövs handledning till omgivningen och även utbildning ibland. DART kan stötta med såväl handledning som utbildning i detta skede.

Då utrustningen är på plats och anpassad och viktiga personer har fått utbildning träffas vi för ett avslutande möte. Deltagarna på mötet sätter mål för hur inträningen av hjälpmedlet ska gå till och vem som ska ansvara för olika delar. På detta möte bestäms också tid för ett uppföljande möte 6 – 12 månader senare.

I samband med alla möten skriver DART noggranna anteckningar, som skickas till patient och ansvarig sjukvårdsenhet. Dessa journalanteckningar ligger till grund för kommunikationsstödsutredningen och ska i möjligaste mån delas med övriga inblandade. Patienten själv eller företrädare för patienten ger sitt medgivande till detta och ansvarar för att dela med sig.


Senast uppdaterad: 2018-04-22 18:22