Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Läs mer här

Barn- och ungdomspsykiatrisk utredning

Första besöket

Vid det första besöket går vi genom barnets/ungdomens aktuella symtom, avvikande beteenden, allmänna utveckling och livssituation. Ett andra och ibland tredje besök kan behövas för att med hjälp av annat frågeformulär få en tydligare bild av barnets/ungdo­mens svårigheter och starka sidor.

Denna inledande bedömning visar på om det finns behov av att gå vidare med en fördjupad utredning för att noggrannare beskriva hur biologiska, psykologiska och sociala faktorer medverkat till barnets/ungdomens aktuella symtom och beteenden eller om det finns tillräckligt underlag för att ställa diagnos och starta behandlingsin­satser.

Ibland händer det att bedömningen utmynnar i att vi kan utesluta psykisk orsak till de aktuella svårigheterna eller att det är övergående psykiska problem av så lindrig svårighetsgrad att barn- och ungdomspsykiatriska insatser inte behövs.

Fördjupad utredning

En fördjupad utredning går ut på att beskriva vilka faktorer hos barnet/ungdomen och vilka miljöfaktorer som kan ha medverkat till att de aktuella problemen utvecklats. Beroende på vad den inledande bedömning visat kan det vara angeläget att undersöka om barnet/ungdo­men har någon medfödd sårbarhet eller känslighet, som kan ha bidragit till de aktuella problemen, t ex. låg begåvning, ängslig eller självkritisk läggning, tvångsmässighet, bristande koncentrationsförmåga, bristande impulskon­troll eller bristande social förmåga.

Barnets/ungdomens allmänna begåvningsnivå och förmåga inom olika funktionsområden undersöks med hjälp av ett urval psykologiska test och frågeformulär beroende på barnets/ungdomens symtom och funktionssvå­righeter. Behovet av förälders medverkan vid testningen beror bland annat på barnets ålder.

En medicinsk bedömning görs alltid vid misstanke om en neuropsykiatrisk funktions­nedsättning, men också vid andra psykiska symtom och beteenden som motiverar en undersökning av möjliga medicinsk faktorer som medverkat till att barnet/ungdo­men utvecklat de aktuella svårigheterna.

I en fördjupad utredning ingår standardiserade diagnostiskt inriktade föräldrainterv­juer och observationer av barnet/ungdomen.

I utredningen ingår också att beskriva sociala skydds- och riskfaktorer i familjen, i skolan och under fritiden.

Om kompletterande undersökningar behövs remitterar vi till lämplig enhet inom Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Hur presenteras resultaten?

Resultaten av utredningen presenteras vid ett besök där barnet/ungdomen och föräldrar träffar de som gjort utredningen. Här diskuteras ingående hur man ska förstå barnets/ungdo­mens svårigheter, aktuella diagnoser och behov av stöd och behandlingsinsatser. Barnet/ung­domen ges också möjlighet att få samtala enskilt om utredningen och dess resultat. Ofta be­hövs ett särskilt informationsöverföringsmöte med skolan och andra berörda verksamhe­ter.

Behandling och andra insatser

Utredningen och aktuella diagnoser ger en sammanfattande bild av varför barnet/ungdomen utvecklat de aktuella psykiska problemen och ger vägledning till vilken behandling och vilka stödinsatser som bör prövas för att på bästa sätt minska hans/hennes psykiska svårigheter. Utöver råd och stöd är de vanligaste behand­lings­formerna samtalsbehandling, som kan ske individuellt, i grupp eller i form av familjeterapi, föräldrautbildning i grupp och läkemedelsbe­handl­ing.

Vid sammansatt problematik arbetar vi i nära samverkan med skola, socialtjänst och eventuellt andra berörda verksamheter, eftersom allas insatser behövs för att det ska bli en fullgod vård och hjälpinsats. Det sker genom ett så kallat Västbusmöte, som alla berörda verksamheter måste medverka i för att tillsammans med föräldrar och ibland barnet komma överens om vilka åtgärder som respektive verksamhet ansvarar för. Överenskommelsen dokumenteras genom att så kallad samordnad individuell vårdplan (SIP) upprättas.

Vi konsulterar och samverkar beroende på barnets/ungdomens behov med Barn- och ungdomsmedicin och Barn- och ungdomshabiliteringen.

 


Senast uppdaterad: 2018-05-15 11:05