Flerfunktionsutredning, barn

Flerfunktionsutredning på Regionhabiliteringen

Utredningen vänder sig till barn/ungdomar med flera funktionsnedsättningar och innebär en bred generell utredning av dess funktioner och aktivitetsområden.

Målet med utredningen är att barnet/ungdomen och dess omgivning ska fungera så bra som möjligt utifrån dess förutsättningar.

Barnet/ungdomen kommer till Regionhabiliteringen efter remiss med frågeställningar från den lokala barn- och ungdomshabiliteringen.

Vistelsens längd anpassas efter barnets/ungdomens ålder och frågeställningar i remissen, vanligtvis 2 veckor.

Själva utredningen I utredningen kartläggs barnets/ungdomens styrkor och svagheter i olika aktiviteter.

Utredningens inriktning anpassas efter de frågor som ställts i remissen. Utredningsteamet under perioden skräddarsys utifrån remissen och kan bestå av följande yrkeskategorier: arbetsterapeut, habiliteringsassistent, kurator, logoped, läkare, psykolog, sjukgymnast/fysioterapeut, sjuksköterska och specialpedagog.

Varje yrkeskategori gör sin bedömning av barnets/ungdomens funktioner, förmågor och behov. Kartläggningen analyseras i teamet och arbetssätt provas praktiskt i olika situationer. Därefter utformas rekommendationer.

Föräldrarnas roll är viktig för slutresultatet Information och vägledning ges kontinuerligt under utredningsperioden till barnets/ungdomens föräldrar. Deras medverkan i utredningen är viktig för att uppnå ett bra slutresultat. Efter överenskommelse mellan föräldrar och utredningsteam är personal från t.ex. förskola/skola välkomna hit på besök för information och vägledning.

Muntlig sammanfattning av utredningen ges vid utskrivningssamtalet och resultatet dokumenteras i yrkesspecifika slutanteckningar som sänds till den lokala habiliteringen.


Senast uppdaterad: 2018-05-16 11:55