Anorexi-Bulimi slutenvårdavdelning och dagvårdsenhet

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - sön 08:00 - 19:00
BESÖKSTIDER
Hela dagar lördag och söndag mån - fre 17:30 - 20:00

Vitaminvägen 17

Dagvård plan 2, Avdelning plan 2

Östra sjukhuset

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Östra sjukhuset. Vägbeskrivning: Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se - Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Vi tar emot dig mellan 16 och 25 år med en allvarlig ätstörning där andra behandlingsinsatser inte erbjuder tillräckligt stöd. Vi erbjuder vård till dig som behöver en period med förstärkt stöd eller vård dygnet runt.

Din vistelse hos oss

Vi erbjuder behandling och omvårdnad fokuserad på ätstörningsymptom, nutrition/viktökning och måltidsrelaterad ångesthantering

Viktiga målsättningar med en behandling i dagvård eller slutenvård är att på ett strukturerat sätt hjälpa dig att bli fri från de svårigheter som följer med ätstörningen. Dina individuella målsättningar formuleras tillsammans med behandlare i en vårdplan som utvärderas löpande under behandlingen.

Vi eftersträvar att den vård du får vid slutenvårdsavdelningen eller dagvårdsenheten är en del av en trygg, sammanhängande och fungerande vårdkedja, där du både under och efter kontakten med vår verksamhet får vård på rätt nivå.

Söka vård hos oss

För dig som är upp till 25 år och kan behandlas för din ätstörning  i öppenvård,  kan det vara aktuellt att söka vård vid Anorexi- och Bulimimottagningen

Under fyra veckor på sommaren är vården vid slutenvårdsavdelningen och dagvårdsenheten reducerad. Vid frågor ta kontakt med oss.

Anorexi-Bulimi dagvårdsenhet

Anorexi-Bulimi dagvårdsavdelning på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Anorexi-Bulimi dagvårdsavdelning på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Anorexi-Bulimi dagvårdsavdelning har sex platser för dagvård. Behandlingsprogrammet är under dagtid måndag – fredag. Till dagvårdsavdelningen kommer du med remiss från anorexi-bulimimottagningen.

Innan en vistelse hos oss kallas du till ett första bedömningsbesök där du också får information om vården. Före behandlingsstart kallas du till ett inskrivningssamtal på dagvården, där du får mer information, och en rundvisning i lokalerna.

Behandlingen innehåller bland annat måltidstöd, social träning, matlagning, olika gruppbehandlingar, individuella samtal, anhörigsamtal, dietistrådgivning, fysioterapi och uppföljning av läkare.

Vården på enheten planeras och utvärderas i 4-veckorsperioder, med vårdtid upp till 12 veckor. I slutet av behandlingen erbjuds utslussning, som innebär att du tränar mer i hemmet som en förberedelse för utskrivning.

Efter avslutad behandling i dagvården, återgår du till din behandlare vid mottagningen.

Här kan du läsa mer inför din vistelse:

Anorexi-Bulimi dagvårdsenhet

Anorexi-Bulimi slutenvårdsavdelning

Anorexi-Bulimi slutenvårdsavdelning på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Anorexi-Bulimi slutenvårdsavdelning på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.
Anorexi-Bulimi slutenvårdsavdelning har åtta platser för heldygnsvård. Hit kommer du oftast med remiss från en ätstörningsmottagning i Göteborg eller övriga Västra Götalandsregionen.

Innan en vistelse hos oss kallas du till ett första bedömningsbesök där du också får information om vården och en rundtur i lokalerna. Innan inskrivning får du komma till ett förberedande samtal hos behandlare där vi kan svara på frågor och ge mer information, och även lära känna dig bättre. Din vistelse hos oss inleds med ett inskrivningssamtal den dagen du kommer.

Behandlingen i slutenvården innehåller bland annat måltidsstöd, social träning, matlagning, olika gruppbehandlingar, individuella samtal, familjesamtal, dietistrådgivning, fysioterapi och uppföljning av läkare.

Under behandlingen på slutenvårdsavdelningen arbetar du dig stegvis genom olika faser, där du inledningsvis erbjuds mycket stöd och sedan successivt tar ökande eget ansvar.

Vården på enheten planeras och utvärderas i 4-veckorsperioder, med vårdtid upp till 12 veckor. Under behandlingen har du hemträningar i ökande omfattning under helgerna, för att överföra det du lärt till din egen hemsituation.

Efter avslutad behandling återgår du till din behandlare vid den mottagningen du kommer ifrån. Vi eftersträvar under hela processen ett nära samarbete med din mottagning, för att säkra en god planering av din vård. 

Här kan du läsa mer inför din vistelse:

Anorexi-Bulimi slutenvårdsavdelning

Vi som arbetar här

Teamet  på dagvårdsenheten består av arbetsterapeuter och skötare i nära samarbete med läkare, sjukgymnast och dietist.

På slutenvårdsavdelningen finns olika yrkeskategorier som till exempel sjuksköterska, skötare, läkare, fysioterapeut, psykolog, socionom, dietist och kock.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Utvärdering och kvalitet

Slutenvårdsavdelningen och dagvårdsenheten riktar mycket fokus mot utvärdering och kvalitetssäkring av vården. För närvarande pågår ett utvärderingsprojekt baserat på självskattningar vid in-och utskrivning och vid uppföljning 3 månader efter utskrivning.

All ätstörningsbehandling som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset ingår även sedan 2014 i projektet Värdebaserad Vård, vilket innebär ett kontinuerligt arbete med att utvärdera och förbättra vården med utgångspunkt i din upplevelse som patient.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Tomas Hermander, enhetschef
Telefon: 031 - 343 54 75
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter och klagomål

Ansvariga för avdelningen

Tomas Hermander, enhetschef
Telefon: 031 - 343 54 75
E-post: E-postadress

Här kan du få mer information:

Ätstörningar på 1177

Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar

Tjejzonen - Ätstörningszonen

Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS)