Reproduktionsmedicinska laboratoriet

På Reproduktionslaboratoriet utförs spermaanalyser, in vitro fertilisering (provrörsbefruktning), preimplantatorisk genetisk diagnostik, fertilitetsbevarande behandling och forskning. Laboratoriet, såväl som hela Reproduktionsmedicin, är certifierat enligt ISO 9000. 

 

Spermaanalyser – fertilitetsutredning, behandling Vid en infertilitetsutredning analyseras alltid ett spermaprov från mannen med avseende på framför allt spermiekoncentration och rörlighet. Totalt utförs ca. 1200 spermieanalyser under utredning årligen på Fertilitetslaboratoriet. Dessutom utförs ca. 1500 analyser och preparationer av spermier under pågående behandling på IVF-laboratoriet. 

 

Donerade ägg och spermier Inom Reproduktionsmedicinska enheten utförs även behandling (insemination eller IVF) med spermier från donatorer. Dessa spermaprover fryses ned, och tinas därefter upp när en mottagare genomgår sin behandling. Varje donator får maximalt ge upphov till sex barn, samt eventuella syskon.

Vid donation av ägg kan donatorns ägg antingen befruktas direkt ("färsk" behandling) eller frysas ned för senare användning. 

 

In vitro fertilisering (IVF) På IVF-laboratoriet befruktas ägg som efter hormonbehandling sugits ut ur kvinnans äggstockar med ultraljudsteknik. Samtidigt görs en spermiepreparation där de ”bästa” spermierna selekteras. Äggen befruktas med partnerns spermier (alternativt kan donerade ägg eller spermier användas) och ”odlas” sedan i speciella inkubatorer med väldefinierade förhållanden (pH och temperatur). Befruktningen kan ske genom s.k. rutin-IVF, vilket innebär att ägg och spermier blandas i en odlingsskål. Om det finns få spermier eller om spermierna har tagits direkt från testikeln kan befruktningen utföras med hjälp av mikroinjicering, då en enda spermie injiceras i varje ägg. Varje dag bedöms embryonernas kvalitet efter speciella kriterier (huvudsakligen antalet celler). Efter 2-5 dygn i inkubatorn läggs det finaste embryot (i enstaka fall återförs två embryon) tillbaka i kvinnans livmoder. De embryoner som är av god kvalitet, men inte återförs i en IVF-behandling, kan frysas och användas i en senare menstruationscykel. 

Totalt plockas drygt 10.000 ägg ut i samband med cirka 1200 hormonstimuleringar varje år, vilket resulterar i cirka 400 födda barn årligen.

 

Frysförvaring På laboratoriet frysförvaras både spermier, ägg och embryon, samt ovarievävnad och testikelvävnad.

Spermier och ägg fryses framför allt före cellgifts- och strålbehandlingar. Vi frysförvarar dessutom spermaprover från våra spermadonatorer och ägg från våra äggdonatorer. 

Befruktade embryon får frysförvaras i 5 år, för övriga celler och vävnader finns det idag ingen tidsbegränsning.


Senast uppdaterad: 2018-05-09 13:35