Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bästa Remittenter

Bästa remittenter

PMU riktar sig till patienter som har drabbats av utmattningssyndrom (UMS) relaterat till arbetsliv/studier, där överprestation i arbetslivet/studierna varit huvudorsaken som lett fram till insjuknandet.

Patienter som enbart är utmattade på grund av psykosociala omständigheter och/eller annan psykiatrisk eller somatisk sjukdom tillhör inte mottagningens målgrupp.

Är patienten i behov av längre samtalskontakter hänvisas till primärvård eller baspsykiatri på hemorten.

Pågående psykosociala stressorer behöver vara omhändertagna på primärvårdsnivå innan det kan bli aktuellt med rehabilitering på PMU då detta annars utgör ett hinder för patienten att tillgodogöra sig behandlingen.

Det som förväntas av primärvård och baspsykiatri är beskrivet i de Regionala medicinska riktlinjerna (RMR)/ UMS.

Vi rekommenderar insatser som fysisk aktivitet, kroppskännedom, psykologkontakt, aktivitetsbalans med arbetsterapeut samt stöd av rehabkoordinator till samtliga patienter.

Vid misstanke om ytterligare psykiatriska diagnoser måste patienten vara färdigutredd och under behandling innan det kan bli aktuellt med behandling hos oss. Att ha flera diagnoser är inget hinder för att genomgå rehabilitering på PMU men dessa behöver vara utredda och i relativt stabilt läge om patienten ska kunna tillgodogöra sig behandlingen.

För utredning och behandling av övriga diagnoser där digniteten av samsjukligheten ligger utanför primärvårdens ansvarsområde ansvarar baspsykiatrin i regionen.

Vi bedriver arbetsinriktad rehabilitering under en begränsad tid och för att patienten ska kunna tillgodogöra sig behandlingen är det viktigt att obehandlade diagnoser inte utgör ett hinder. Vi vet att vissa diagnoser oftare leder till utmattning, exempelvis ADHD och PTSD.

Om det finns beroendeproblematik måste patienten vara fri från sitt beroende i minst 6 månader innan det kan bli aktuellt med behandling hos oss.

Rehabiliteringen riktas mot betald sysselsättning eller studier. Det innebär att vi behandlar patienter som är i arbetsför ålder i första hand, vissa undantag kan finnas.

Utmattningssyndrom utan komplikationer tar vanligtvis cirka ett år att tillfriskna ifrån och detta kräver tid och tålamod. Vi tar inte emot remisser där behandlingstiden pågått <12 månader på primärvårdsnivå. Aktuella behandlingsförsök ska vara uttömda under perioden.

Först efter dessa insatser och om behandlingen inte gett något resultat eller att rehabilitering stannat av är det aktuellt med remiss till oss.

Vissa undantagsfall finns där patienten har återinsjuknat i UMS flera gånger efter perioder med återgång i arbete/studier.

Vid behandlingsstart ska patienten ha en pågående sjukskrivningsgrad på

100 % från inremitterande. Vi tar över sjukskrivningsansvar och aktuell medicinering relaterat till UMS först när patienten startar upp i behandlingsprogrammet.

Vi bedriver inte utredning av andra diagnoser än UMS var vänlig läs remisskriterierna noggrant innan ni skriver remiss till oss.

Behandlingen bedrivs huvudsakligen i grupp med vissa individuella insatser.

Med vänlig hälsning

Enhetschef Gro Sundell


Senast uppdaterad: 2021-04-06 11:09