Allergi/ överkänslighetssektionen

Kontaktuppgifter är ej tillgängliga

Överkänslighet mot antigen/allergen i vår omgivning är en av våra vanligaste folksjukdomar. Vanligast är en överkänslighetsreaktion där IgE riktat mot ett specifikt allergen orsakar symptom som till exempel astma, eksem och rinokonjunktivit.

En annan typ av immunologisk sjukdom som kan räknas som en överkänslighetsreaktion är celiaki. Celiaki ger ett IgA-medierade reaktivitet mot gluten och slemhinneassocierat vävnadstransglutaminas, vilket ger upphov till inflammation i tunntarmen med malabsorption som följd.

Anledningen till att antalet individer med någon form av överkänslighet har ökat drastiskt under de senaste decennierna är oklar. Det spekuleras mycket runt vår förändrade miljö, antalet infektioner och faktorer som amning, tidigt födointag (glutenhaltiga produkter) och tidig allergenexponering.

Våra analyser

Halten av allergenspecifikt  IgE analyseras med ImmunoCAP 250 och s.k CAP-teknologi. Vi utför analyser mot såväl specifika enstaka allergen som mot ”mixar” av relevanta allergen. Vi kan på begäran även utföra analys av ett stort antal specialallergen. Vi analyserar även total-IgE, eosinofilt katjoniskt protein (ECP) och tryptas. Vidare analyserar vi aktivitet av diaminoxidas (DAO), ett enzym som bryter ner histamin i födoämnen och som vid låga nivåer orsakar histaminintolerans..

CAP-teknologi används även vid celiakimisstanke för antikroppsanalyser mot vävnadstransglutaminas och deaminerat gliadin. Eftersom det förekommer en ökad frekvens IgA brist hos denna patientgrupp screenas dessutom alla prover för detta och i förekommande fall analyseras istället IgG-antikroppar. För att bedöma den ärftliga komponenten utför vi även HLA-typning (DQ2/DQ8) på patienten och dess familj.

Inom sektionen analyseras även calprotectin i faeces som är en lokal markör för inflammation i tarmen, precipiterande IgG antikroppar vid misstänkt alveolit samt miljöanalys för utredning av vilka allergiframkallande ämnen som kan finnas i närmiljön.

Om du har frågor kontakta gärna:

Allergi/överkänslighetssektionen 031-342 18 87