Patientinformation

Sårwebben på Skaraborgs sjukhus - Webbplatsens syfte är att vägleda och lära vårdpersonal hur man på ett korrekt sätt bedömer och handlägger vårdtagare med svårläkta bensår, trycksår och/eller risk för trycksår.

Senast uppdaterad: 2018-06-11 15:45