Patientinformation

Sårwebben på Skaraborgs sjukhus - Webbplatsens syfte är att vägleda och lära vårdpersonal hur man på ett korrekt sätt bedömer och handlägger vårdtagare med svårläkta bensår, trycksår och/eller risk för trycksår.


Senast uppdaterad: 2019-05-15 09:30