Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Läs mer här

Hjärttransplantation

Hjärttransplantationsutredning

Den formella hjärttransplantationsutredningen utförs i samarbete mellan remitterande klinik och Kardiologen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Förutom en formell transplantationsbedömning erbjuds en samlad, oberoende bedömning av patientens prognos med övervägande av alternativa behandlingsmetoder. Kritiskt sjuka patienter kan erbjudas avancerad intensivvård. Cirkulationsunderstöd med s k vänsterkammarassist - LVAD  eller biventrikulärassist - BiVAD - kan erbjudas som "bridge-to-transplantation", "bridge-to-recovery" eller, i selekterade fall, långtidsbehandling. Delar av de nödvändiga undersökningarna kan göras på hemsjukhuset, men ibland kan kompletteringar behövas.

Utredningen kan påbörjas med hjälp av checklista för utredning. Den formella remissen för hjärttransplantationsbedömning bör innehålla:

 • Utförlig anamnes inklusive psykosociala förhållanden.
 • Helt eller delvis ifylld checklista jämte provsvar
 • Kopior av eventuellt utförd koronarangiografi, ekokardiografisk undersökning, MR Hjärta mm. Om möjligt som digitala filer i DICOM-format
 • Specialistremiss (gäller ej Västra Götaland)

Remisser för hjärttransplantation ska ställas till: 
Kardiologen, Hjärtmottagningen, Blå stråket 3, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg.

Kontakt
Dagtid ring 031-342 78 99 eller 031-342 97 80 för kontakt med ansvarig kardiolog. Vid akuta fall på jourtid sök (1) kardiologbakjouren (2) thoraxtransplantationsjour via växeln,
031-342 10 00.

Remiss och övriga journalhandlingar bedöms av sviktkardiolog. Vid behov kontaktas inremitterande för diskussion om eventuell kompletterande utredning på hemorten innan patienten kallas till Göteborg. Dåliga patienter kan i regel föras över akut för transplantationsutvärdering och fortsatt sviktbehandling. Vår målsättning är att kalla polikliniska patienter för utredning i Göteborg inom 3-4 veckor och akuta fall vid behov samma dag.

Önskvärda undersökningar som om möjligt bifogas remissen Vi kompletterar vid behov med undersökningar som ej har kunnat utföras. Vissa undersökningar kan komma att upprepas om det är nödvändigt för den slutgiltiga bedömningen.

Lab-prover:

 • Blodgruppering (upprepas dock alltid på SU, nödvändigt för korstest)
 • Hematologi: Hb, LPK, diff, TPK
 • Leverstatus: ASAT, ALAT, ALP, bilirubin
 • Elektrolytstatus: Na, K, Ca, urat, urea, protein/albumin, kreatinin
 • Koagulationsstatus: PK och APTT
 • Thyroideastatus: TSH, fritt T4
 • Inflammation/infektion: SR, CRP, elfores
 • Metabolism: faste B-glukos (ev. HbA1c), lipidstatus
 • Hjärta: NT-pro-BNP (alternativt BNP)
 • S-PSA på män över 50 år

Dessa laboratorieundersökningar bör ej vara äldre än 1 månad.

Hjärtfunktion:

 • Koronarangiografi ej äldre än 6 månader
 • Arbets-EKG (om möjligt med maximalt syrgasupptag)
 • Bandspelar-EKG
 • Noninvasiva hjärtfunktionsundersökningar (UCG, MR, ev. shunt-bestämning)
 • EKG

Även andra undersökningar kan efter överenskommelse utföras på remitterande center.

Lungfunktion:

 • Spirometri
 • Lungröntgen
 • Arteriell blodgas
 • Vid behov nattlig oxymetri

Njurfunktion:

 • Mätning av GFR (Crom-EDTA- eller lohexol-clearence)
 • Vid behov resultat av nefrologbedömning och kompletterande utredningsresultat
 • Urinsticka/sediment

Överväg bentäthetsmätning på patienter över 50 år.

Utredningsförfarande på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Utredning sker huvudsakligen i slutenvård under 3-4 dagar. All slutenvård av utredningspatienter sker på Kardiologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Utredningsdata presenteras på transplantationskonferens som f.n. hålls torsdag eftermiddag kl. 15.00. Beslut om transplantation fattas i koncensus efter presentation på thoraxtransplantationsteamet. Om andra terapeutiska möjligheter finns, lämnas förslag till behandling. Patienten informeras om konferensens beslut i anslutning till mötet. Innan patienten formellt ställs på transplantationsväntelista ges en utförlig information om transplantationsförfarandet och eftervården vilket kan medföra ytterligare 1-2  vårddagar. En del patienter väljer att komma tillbaka efter några dagars betänketid.

Anhöriga Anhörigas plats vid transplantationsbedömningen är central. Det optimala är att patienten har med sig en anhörig under de dagar som utredningen pågår och vid informationstillfället. Detta för att både anhöriga och patienten skall vara medvetna om risker med ingreppet och att det finns stöd för patienten både under tiden på väntelistan samt under- och efter transplantationstillfället.

Bedömning och beslut Efter genomförd utredning dras patienten på ”transplantations board” som alltid är på torsdagar kl.15. Vid denna konferens finns alltid läkare från kardiologi, lungmedicin, thoraxanestesi, thoraxkirurgi, röntgen och fys lab representerade tillsammans med patientkoordinatorer och annan personal. Vid transplantations ”boarden” diskuteras och beslutas huruvida patienten skall accepteras för uppsättning på väntelista för hjärttransplantation eller erbjudas annan behandling. Efter beslut meddelas patienten detta men före uppsättning på väntelista har patientkoordinator, kirurg och anestesiolog separata samtal med patienten och deras anhöriga.

Rutiner under väntetiden Patienten får vid samtal inför uppsättning på väntelista en noggrann instruktion hur kommunikation under väntetiden skall ske med patientkoordinatorerna. Generellt är det viktigt för patienten att ha kontakt med patientkoordinatorn (för kontaktuppgifter se nedan) med jämna mellanrum och framförallt om försämring eller annan förändring i patientens status inträffar.  Även inremitterande har ett ansvar att vid försämring kontakta patientkoordinatorn. Vid försämring kan detta kanske resultera i att patienten tillfälligtvis måste tas ned från väntelistan då riskerna är för höga vid exempelvis en infektion att just då genomföra en transplantation.

Immunosuppression De flesta patienterna får i samband med transplantationen en så kallad induktionsbehandling med en antikropp (Thymoglobulin) som hämmar T-lymfocyterna att tidigt angripa graftet. Inom de första dagarna startas sedan standardmässigt en farmakologisk trippelbehandling med en Calcineurinhämmare (Cyclosporin eller Prograf), en proliferationshämmare (Cellcept) samt steroider. I vissa situationer kan även en sk TOR-hämmare användas.

Uppföljning och datarapportering Efter hjärttransplantation vårdas de flesta patienter ca 4 veckor och därefter polikliniskt. Efter utskrivning sker efterkontroller enligt ett standardmässigt schema och i samråd med inremitterande, för detaljer rörande kontroller, lab. prover och undersökningar se vårdprogram. I princip kan alla läkarbesök under första året skötas på Sahlgrenska men även i mån av möjlighet och kompetens delas med inremmiterande sjukhus. Efter ett år skall patienten skötas av inremitterande kardiolog men om önskemål finns kan årskontrollerna utföras på Sahlgrenska. Om årskontrollerna sker på hemorten är det viktigt att dessa data rapporteras till Sahlgrenska då vi rapporterar resultat och utfall till olika register för hjärttransplanterade.

Handläggning av komplikationer Handläggning av komplikationer efter utskrivning sker i samråd med Sahlgrenska enligt ovan kontaktanvisningar. Då den transplanterade patienten drabbas av specifika problem, såsom rejektioner och opportunistiska infektioner, rekommenderar vi en låg tröskel för att kontakta oss om patienten inte efter hemkomst återhämtar sig som väntat. Vid misstänkta komplikationer tar vi gärna tillbaka patienten för utredning och genomgång.  

Kontaktuppgifter till Hjärttransplantationsteamet


Senast uppdaterad: 2019-10-24 11:47