Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skärpta restriktioner för besökare och medföljare gäller för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Du som besöker någon av sjukhusets lokaler ska vara symptomfri, bära munskydd samt hålla avstånd till andra. Läs mer om restriktionerna här.

Levertransplantationsbedömning

Hjälp angående anmälningsförfarandet fås av checklista för basal levertransplantationsutredning för inremitterande. Av denna blankett framgår att förutom inremitterande läkare och sjukhus, patientens namn, personnummer och diagnos, skall även följande uppgifter finnas med:

  • Utförlig anamnes
  • Kopior på samtliga lab-prover, undersökningar och konsultationer
  • Bilder på CT buk, MR buk (även CT thorax om positiva fynd)
  • Specialistremiss (gäller ej Västra Götaland)

Remiss

Remisser riktade till transplantationsenheten kan ställas till:
V b Hepatolog
Transplantationscentrum
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 GÖTEBORG

Vid akutfall under jourtid söks Transplantationsenhetens primärjour alternativt levertransplantationsbakjour via växeln 031-342 10 00.

Remiss bedöms av levertransplantationshepatolog och medskickade bilder på röntgenundersökningar demonstreras för transplantationshepatolog och transplantationskirurger. Vid behov kontaktas inremitterande för diskussion om eventuell kompletterande utredning på hemorten innan patienten kallas till Göteborg. Målet är att kalla patienten till Göteborg för bedömning inom 3-4 veckor. Patienten kallas vanligtvis till avdelningen en måndag eller tisdag.

Obligatoriska prover och undersökningar

Följande blodprover och undersökningar skall utföras på samtliga patienter och finns upptagna på blanketten checklista för basal levertransplantationsutredning för inremitterande. Dessa blodprover och undersökningar bör utföras på hemorten och skall helst inte vara äldre än 1-2 månader från remissdatum.

Blodprover: 
Blodstatus: Hb, LPK, TPK samt diff
Leverstatus: ASAT, ALAT, ALP, bilirubin samt albumin 
Elektrolytstatus: Na, K, Ca, St-bik, kreatinin, urea
Koagulationsstatus: PK och APTT
Thyroideastatus: TSH, fritt T4
Inflammation/infektion: SR, CRP, elfores
Järnstatus: S-Fe, TIBC
   
Hepatitserologi: Anti-HAV-IgG
  HBs-antigen (vid positivt prov gör HBV-DNA)
  HBe-antigen
  Anti-HBs-IgG
  Anti-HBc-IgG
  Anti-HBe-IgG
  Anti-HCV   (vid positivt prov gör HCV-RNA-kvantifiering)
   
Övrig virusserologi:     Anti-CMV - IgG
  Anti-HSV - IgG
  Anti-VZV - IgG
  Anti-EBV - IgG
  Anti-HIV
   
Urinprov: Urinsticka, urinodling

 

Obligatoriska undersökningar
EKG:
Rytmrubbning? Genomgången hjärtinfarkt? Myokardischemi?
UCG: Vänsterkammarfunktion? Klaffvitier? Tecken på pulmonell hypertension?Öppetstående foramen ovale?
Röntgen hjärta/lungor: Stas? Infiltrat? Tumor? Pleuravätska?
Chrom-EDTA- alternativt iohexolclearance: Njurfunktion?
Ultraljud lever med doppler: Öppetstående vena porta, levervener, leverartär? Ascites? Kollateraler? Splenomegali? Tumor? Vid misstanke på trombotiserad vena porta skall MR-angiografi utföras.
Kontroll tandstatus hos tandläkare: Infekterade tänder/tandkött?

Speciella  blodprover och undersökningar
Blodprover:
AMA, ANA, SMA: Autoimmun hepatit? Primär biliär cirrhos? (AMA)
Alfa-1-antitrypsin: Alfa-1-antitrypsinbrist?
Ceruloplasmin, tU-koppar, genanalys WD: Wilsons sjukdom? Alfa-fetoprotein: Tas vid hepatit B och C, PSC samt vid levercirrhos oavsett genes.
CA 19-9, CEA: Tas vid PSC eller misstanke om cholangiocarcinom.

Undersökningar:
Arbets-EKG:
Utförs på alla patienter över >50 år, rökare, diabetiker, lipidrubbningar eller vid låg misstanke om ischemisk hjärtsjukdom. Patienten måste vara tillräckligt fysiskt stark för att kunna utföra ett arbetsprov.
Myokardscintigrafi/UCG med stressor: Utförs på patient som ej klarar att göra A-EKG samt på patienter med måttligt/stark misstanke om ischemisk hjärtsjukdom.
Coronarangiografi: Utförs på patienter med positiv stresstest enligt ovan samt vid stark misstanke på ischemisk hjärtsjukdom.
Lungfunktionsundersökning: Utförs på alla rökare/exrökare samt på patienter med misstänkt lungsjukdom eller på patienter >60 år där operationsrisken bedöms extra stor. Gastroskopi: Utförs på alla patienter med levercirrhos eller där esofagusvaricer kan misstänkas av annan anledning, exempelvis portatrombos, primär biliär cirrhos.
ERC/MRC: Utförs på alla patienter med primär skleroserande kolangit och/eller vid misstanke på gallvägsmalignitet.
Koloskopi: Utförs på alla patienter med PSC, inflammatorisk tarmsjukdom eller på misstanke om kolonmalignitet.

Datortomografi buk

Utförs på alla patienter med:

  • Hepatocellulär cancer 
  • Hepatit B 
  • Hepatit C 
  • Primär scleroserande cholangit

Utlåtande och röntgenbilder bifogas.

Magnetröntgen buk

Kan utföras som ett alternativ till datortomografiundersökning på patienter med hepatocelluär cancer, hepatit B, hepatit C samt primär skleroserande cholangit eller där tumörutbredning är svårbedömbar på datortomografibilderna. Utlåtande och röntgenbilder medskickas.

Datortomografi thorax

Utförs på samtliga patienter med verifierad eller misstänkt levertumor. Utlåtande och röntgenbilder bifogas. Det senare om positiva fynd.

Angiografi/MR-angiografi lever

Utförs vid misstänkt portatrombos. Undersökningen bör inte vara äldre än 1 månad. Utlåtande och bilder bifogas.

Skelettscintigrafi

Utförs på alla patienter med konstaterad eller misstänkt levertumör.

Laparoskopi

Utförs i vissa fall som kompletterande undersökning vid konstaterad eller misstänkt levertumör.

Bedömning av alkoholläkare

Patienter med känt alkohol- eller drogmissbruk eller misstanke därom skall bedömas av alkoholläkare/psykiater. Naturligtvis bör behandling av alkohol/drogberoende påbörjas på hemorten snarast.

Samtliga ovanstående blodprover och undersökningar kan med fördel göras på hemorten.

Konsulter under LTx-utredningen på TransplantationsCentrum

Transplantationshepatolog

Vid inskrivningen bedöms patienten först av hepatolog. Patientens allmänna hälsotillstånd samt aktuella leverfunktion och eventuella tecken på portal hypertension penetreras och behovet av ytterligare kompletterande utredningar bedöms. Information om immunosuppression, risker för infektion och avstötning samt möjligheten till donation av del av lever från anhörig ges även.

Patientansvarig sjuksköterska

Den patientansvariga sjuksköterskan går igenom rutiner på avdelningen och delar ut en informationsskrift om levertransplantation. Patienten har också möjlighet att ställa frågor om vården.

Sjukgymnast

Sjukgymnasten bedömer patientens muskelstatus och styrka. Om patienten accepteras för en levertransplantation träffar patienten ånyo sjukgymnasten och får då råd om träning inför levertransplantationen, information om speciella problem som kan uppstå postoperativt samt information om andningsträning. Vid behov knyts kontakt med sjukgymnast på hemorten för preoperativ träning.

Alkoholläkare

Patienter med tidigare, nuvarande eller misstanke om alkohol eller drogmissbruk bedöms av alkoholläkare. Denne bedömer om patientens beroende/missbruk är av den digniteten att det kontraindicerar en levertransplantation. Behov av behandling före respektive efter levertransplantation penetreras och man sätter upp en behandlingsplan och tar då ofta kontakt med beroendeklinik/mottagning på hemorten. Vid besöket hos alkoholläkare på Nordhemskliniken bör anhörig medfölja. Ibland medföljer kurator eller patientkoordinator.

Psykiater

Patienter med tidigare eller nuvarande psykisk sjukdom bedöms vanligen av psykiater med erfarenhet av transplanterade patienter. Ibland kan även hjälp behövas för att särskilja organisk hjärnsjukdom och leverencefalopati.

Narkosläkare

Narkosläkare med speciella kunskaper vad gäller anestesi vid levertransplantation bedömer patienten med avseende på risker vid narkos och patienten får information om själva förfarandet. Läkaren gör en bedömning av operabiliteten och eventuella behov av kompletterande undersökningar. Ett speciellt protokoll skrivs vid bedömningen. Detta protokoll används inför planering av anestesi.

Transplantationskirurg

Transplantationskirurg informerar patienten om bl.a. prognos, komplikationer och immunosuppression. I de fall patienten har en levertumör, är > 60 år eller har hepatit C skall även möjligheten att erhålla en lever från donator med Familiär Amyloidos med Polyneuropati (FAP) ges. Detta kan minska tiden på väntelistan för patienten.

Kurator

Patienten ges möjlighet till kuratorskontakt för att gå igenom eventuella praktiska problem. Det kan gälla sociala problem med små barn där man t ex skall lösa vårdnadsfrågan om patienten inte skulle klara ingreppet. Kuratorn hjälper också till med råd vid upprättande av testamente och andra praktiska detaljer som behöver ordnas innan ingreppet, t.ex. att ordna med lämplig bostad, pengar för att finansiera mediciner, sjukresor mm. Samtal sker ofta tillsammans med patientens anhöriga.

Dietist

Dietist bedömer patientens nutritionsstatus och ger kostråd för att optimera detta. Kontakt med dietist på hemorten knyts ofta för uppföljning.

Patientkoordinator

Patientkoordinatorn samtalar med patienten efter det att beslut angående levertransplantation fattats. Rutin för hur väntelistan fungerar samt information om hur kommunikation via personsökare och telefon fungerar ges. Patientkoordinatorn utgör patientens kontaktperson i väntan på levertransplantationen och ringer vanligen upp patienten varje vecka för att förhöra sig om dagsläget.

Anhöriga

Anhörigas plats vid transplantationsbedömningen är central. Det optimala är att patienten har med sig en anhörig under de dagar som utredningen pågår. Detta för att både anhöriga och patienten skall erhålla information och vara medvetna om risker med ingreppet. Anhöriga utgör ett stöd för patienten både under tiden på väntelistan samt under- och efter transplantationstillfället.

Transplanterad patient

Patienten kan om önskemål finns få möjlighet att träffa en tidigare levertransplanterad patient. Många patienter upplever att de får praktisk och rak information genom denna kontakt.

Levertransplantationskonferens

En gång i veckan, vanligen torsdagar kl. 14.00, hålls en levertransplantationskonferens där samtliga ovan nämnda konsulter deltar. Här fattas beslut angående acceptans av patienten för en levertransplantation eller ej. Eventuellt behov av ytterligare utredning diskuteras.

Efter att patienten accepterats för en levertransplantation sätts hon/han formellt upp på väntelistan efter informationssamtal med levertransplantationskirurg, sjukgymnast och patientkoordinator. Ibland har patient och anhörig önskemål om viss betänketid och får då återkomma vid ett senare tillfälle för att sättas upp på väntelistan.

När definitivt beslut angående levertransplantation fattats så skickas anteckning från transplantationskonferensen angående vad som beslutats till inremitterande. 

Patient som visat sig vara negativ för hepatit A-, hepatit B- och varicella zostervirus och/eller som ej vaccinerats för pneumokocker eller influensavirus skall via inremitterandes försorg snarast vaccineras. I vissa fall påbörjas vaccineringen på Transplantationsenheten under utredningen men får då slutföras på hemorten.


Senast uppdaterad: 2021-04-07 14:39