Lungtransplantation

Lungtransplantationsprogrammet i Göteborg startades 1990 och samma år gjordes den första operationen i form av en hjärt-lungtransplantation på en ung kvinna med Eisenmengers syndrom. Sedan dess har det utförts i medeltal 25 transplantationer årligen i Göteborg och totalt hittills (2012) över 500 operationer. Senaste fem åren ligger operationsfrekvensen på > 35/år vilket gör Göteborg till ett stort center internationellt sett. Överlevnaden är också mycket bra med en 5-årsöverlevnad på över 70 % och 10-årsöverlevnaden på över 60 %.

De första 10 åren gjordes både hjärt-/lung- och dubbellungtransplantation i lägre frekvens än enkellungtransplantation. På senare år har hjärt-/lungtransplantation blivit allt mer ovanligt i och med att rekonstruktiv hjärtkirurgi och bättre preoperativ vård gör att dessa patienter kan klara sig med dubbellungtransplantation i stället. Idag utgör > 2/3 av alla operationer dubbellungtransplantationer vilket är i linje med internationell utveckling.

Diagnoser Den vanligtaste diagnosen för lungtransplantation är kroniskt obstruktiv lungsjukdom - KOL, antingen på basen av alfa-1-antitrypsinbrist eller rökorsakat. Sedan följer diagnoserna lungfibros, cystisk fibros, primär pulmonell hypertension och mer ovanliga tillstånd som sarkoidos, histiocytos, lymfangioleiomyomatos (LAM), sclerodermi mfl. Vi får in ett 100-tal remisser per år med lungtransplantationsfrågeställning. Av dessa går cirka 60 vidare till utredning och cirka 40 opereras slutligen. Se utförlig checklista på vilka utredningsundersökningar som ingår.

Utredning Utredningen klaras vanligen av under en vecka och avslutas med en transplantationskonferens där samtliga fall diskuteras mellan kardiolog, lungläkare, thoraxkirurg och koordinator innan beslut tas för operation. I fall av acceptans informeras patienten utförligt om operationsförlopp, risker, rehab mm innan hemfärd.

Uppföljning I okomplicerade fall vårdas patienten 3-4 veckor på avdelning 138. En kontrollbronkoskopi utförs 4 veckor efter operationen och sedan skrivs patienten ut för återhämtning och fortsatt träning på hemorten. Det postoperativa förloppet kan dock ibland vara mycket komplicerat och kräva förlängd IVA-vistelse och rehabilitering.

Fortsatta kontroller sker i Göteborg vid 2, 3, 4, 5, 6, 9 och 12 månaders intervall efter transplantationen. Då ingår vanligen lungfunktionsmätning, lungröntgen och vid behov även kontrollbronkoskopi. Utökad provtagning sker vid 6 och 12 månader. Utöver detta kan akuta inläggningar ske vid försämring. Successivt övertas kontrollerna av hemorten när patienten är stabil och bra. Vi fortsätter dock att följa nivåerna av immundämpande mediciner från Göteborg.

Kontaktuppgifter till Lungtransplantationsteamet

Senast uppdaterad: 2018-05-03 10:29