Levande donatorer

 Levande donatorer  
Ämne: Dokument: Giltig fr.o.m
Bakgrund Vårdprogram  
Indikationer och riskfaktorer Vårdprogram  
Utredning  Vårdprogram  
  Leverdonationsutredning - CHECKLISTA 170502
  Remissmallar   
  Hälsobeskrivning inför
leverdonation
 
 
  PGWB - the psychological general
well-being index
 
  PGWB - poängsättningsmall  
Patientinformation och ekonomisk ersättning Vårdprogram  
  Att ge en del av sin lever  
  Samtycke till donation av
lever
 
 
Transplantationskonferens - bedömning och beslut Vårdprogram  
Preoperativ förberedelse  Vårdprogram  
Donatorsoperationen   Vårdprogram  
  Trombosprofylax vid leverkirurgi inkl. leverdonation samt njurdonation 161123
Postoperativ vård Vårdprogram   
Handäggning vid komplikationer Antibiotikaprofylax och infektionsbehandling vid njur- o. levertransplantation samt leverkirurgi, Riktlinjer   170523
Uppföljning och rapportering till dataregister Vårdprogram  

Senast uppdaterad: 2018-04-23 11:40