Levande donatorer

Utredning och bedömning 
Ämne: Dokument:
Indikationer och riskfaktorer Vårdprogram
Utredning Vårdprogram
  LD Mall utredningsprotokoll 
  Angiografi inför njurdonation 
Utredningsbilagor LD Nationellt Utredningsprotokoll
  Hälsodeklaration inför ev. njurdonation SOSFS 2009:30
  The psychological general well-being index (PGWB)
  PGWB poängsättningsmall
  HADS självskattningsformulär  
  Mall för beräkning av inkomstbortfall
Patientinformation och ekonomisk ersättning  Vårdprogram 
  Att ge en njure
Remiss/Anmälan Vårdprogram
Transplantationskonferens - bedömning och beslut Vårdprogram
Handläggning vid komplikationer Vårdprogram
Uppföljning och rapportering till dataregister Vårdprogram
Rapportblad - levande donatorer Uppföljning efter njurdonation

Senast uppdaterad: 2019-02-05 10:43