Levande donatorer

Utredning och bedömning  
Ämne: Dokument: Giltig fr.o.m
Indikationer och riskfaktorer Vårdprogram 170530
Utredning Vårdprogram 170530
  Mall utredningsprotokoll för möjliga levande njurdonatorer  
  Angiografi inför njurdonation  170523
Utredningsbilagor Nationellt utredningsprotokoll för möjliga levande njurdonatorer  
  Hälsodeklaration inför ev. njurdonation SOSFS 2009:30  
  The psychological general well-being index (PGWB)  
  PGWB poängsättningsmall  
  HADS självskattningsformulär    
  Mall för beräkning av inkomstbortfall  
Patientinformation och ekonomisk ersättning  Vårdprogram   
  Att ge en njure 2015
Remiss/Anmälan Vårdprogram  
Transplantationskonferens - bedömning och beslut Vårdprogram  
Handläggning vid komplikationer Vårdprogram  
Uppföljning och rapportering till dataregister Vårdprogram 130131
Rapportblad - levande donatorer Uppföljning efter njurdonation 080122

Senast uppdaterad: 2018-04-23 14:28