Palliativt centrum

Enheten för rådgivning, utveckling, utbildning och forskning inom palliativ vård

Verksamheten omfattar:

Rådgivning

  •   Avseende vuxna patienter i ett palliativt skede oavsett diagnos och oberoende om patienten befinner sig på sjukhus, i hemmet eller på annan vårdinrättning.
  •   Allmän rådgivning om palliativ vård.
  •   Specifik rådgivning i patientärenden, exempelvis symtomlindring, rutiner och samordning.
  •   Psykosociala frågor gällande patient och närstående.
  •   Är konsultativ utan att ta över patientansvar.

Utveckling och utbildning

  •  Utbildning inom den palliativa vårdens olika områden.
  •  Medverka med föreläsningar på utvecklingsdagar, konferenser och dylikt.
  •  Stöd till personalgrupper i utvecklingsarbete inom palliativ vård.

Forskning

  •  Stimulera till forskning och samla befintlig forskning inom palliativ vård.
  •  Behjälplig med ämnen till uppsatser avseende palliativ vård.

Palliativt centrum vänder sig till:

Verksamheter inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och andra vårdgivare i Göteborg med kranskommuner som vårdar svårt sjuka och döende patienter oavsett diagnos.
Alla personalkategorier är välkomna att kontakta oss via telefon eller mail.

Utskriftsvänligt infoblad

Nationellt vårdprogram för Palliativ vård