Avdelning 21

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

Blå stråket 5

Målpunkt D, Plan 14

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning

Här vårdas patienter med diabetessjukdom, hormonsjukdomar (endokrinologi) och mag-, tarm- samt leversjukdomar. Patienterna skrivs in på avdelningen både via akutmottagningen och via väntelista för planerad utredning och vård.

Din vistelse hos oss

På avdelningen arbetar vi med att utveckla arbetssättet, personcentrerad vård. Arbetssättet innebär att personen som är patient är delaktig i sin vård och de beslut som fattas. Vi har ett nära samarbete med patienten, dess anhöriga och vårdare utanför sjukhus. Fokus ligger på patienten och dess behov men också på att ta tillvara på patientens resurser och förmågor.

Avdelningen tillhandahåller patientkläder. TV finns på varje rum och patienten kan få telefon inkopplad. Egen mobiltelefon kan användas, tänk på att ta med egen laddare.

Vårdtiden varierar beroende på orsaken till inskrivningen. Om patient blivit kallad för inskrivning från väntelista kan det vara viktigt med olika förberedelser, detta informeras patienten om i samband med kallelsen.

Efter avslutad utredning/behandling skrivs patienten hem. Kommunen blir inkopplad på de patienter som fått förändrad hemsituation på grund av insjuknandet.

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. Tillgång till dieteist och kurator finns vid behov. Totalt arbetar cirka 45 personer på avdelningen.

Personal som arbetar på avdelningen har en bred internmedicinsk kompetens och utbildning inom de olika specialiteterna bedrivs fortlöpande.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Telefon: 031 - 342 24 00

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Carina Meyer, vårdenhetschef
Telefon: 0700-823501
E-post: E-postadress

Lena Bokemark, medicinskt ansvarig

Per-Ove Stotzer, medicinskt ansvarig