Avdelning 21

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

Blå stråket 5

Målpunkt D, Plan 14

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning

Här vårdas patienter med mag-, tarm- samt leversjukdomar. Patienterna skrivs in på avdelningen både via akutmottagningen och via väntelista för planerad utredning och vård.

Din vistelse hos oss

På avdelningen arbetar vi med att utveckla arbetssättet, personcentrerad vård. Arbetssättet innebär att personen som är patient är delaktig i sin vård och de beslut som fattas. Vi har ett nära samarbete med patienten, dess anhöriga och vårdare utanför sjukhus. Fokus ligger på patienten och dess behov men också på att ta tillvara på patientens resurser och förmågor. ”Min Vårddagbok” delas ut till alla patienter. Där i finns bra information om vistelsen på avd 21. I vårddagboken finns plats för att skriva ner egna anteckningar och frågor som kan tas upp vid rond.

Det finns ett dagrum med TV på avdelningen där du har möjlighet att inta dina måltider om din hälsa tillåter. Det är av stor vikt att du försöker röra dig så mycket som möjligt under din sjukhusvistelse.

Avdelningen tillhandahåller patientkläder. Telefon vid sängbordet finns att få inkopplad via telia. Egen mobiltelefon får gärna användas, tänk på att ta med egen laddare.

Vårdtiden varierar beroende på orsaken till inskrivningen. Om patient blivit kallad för inskrivning från väntelista kan det vara viktigt med olika förberedelser, detta informeras patienten om i samband med kallelsen.

Efter avslutad utredning/behandling skrivs patienten hem. Kommunen blir inkopplad på de patienter som fått förändrad hemsituation på grund av insjuknandet.

Vi som arbetar här

På avdelningen arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och läkare i team tillsammans med fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietist och kurator.

Personal som arbetar på avdelningen har en bred internmedicinsk kompetens och utbildning inom de olika specialiteterna bedrivs fortlöpande.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Telefon: 031 - 342 24 00

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Carina Meyer, vårdenhetschef
Telefon: 0700-823501
E-post: E-postadress

Björn Lindkvist, Sektionschef Gastro
E-post:E-postadress

Per-Ove Stotzer, Verksamhetschef område 6