Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Munskydd ska användas av dig och eventuell medföljare som ska besöka sjukhuset eller någon av sjukhusets lokaler

Rehabiliteringsmedicin mottagning Högsbo

Kontaktuppgifter

Telefon

Växeltelefon

Besöksadress

Tunnlandsgatan 2 A
421 37 Västra Frölunda

Coronavirus covid-19

Click here for information in English

Till dig som är patient inom Neurosjukvården: Neurologi, Neurokirurgi, Klinisk neurofysiologi, Rehabiliteringsmedicin

Vår verksamhet påverkas mycket av den rådande situationen. Det är svårt att veta hur långvarig denna situation blir. Vi vill i så hög omfattning som möjligt säkerställa tillgång till vård för våra patienter samtidigt som vi vill göra vad vi kan för att minimera risken för att våra patienter skall utsättas för smitta. Detta kommer att påverka dina besök till oss.

Närstående får endast medfölja om absolut nödvändigt. Kontakta oss vid frågor.

För aktuell information och svar på vanliga frågor om Coronavirus covid-19 hänvisar vi till:

Vi kommer att förändra vårt sätt att arbeta med mottagningsbesök. Vi ersätter de flesta besök på mottagningen med telefonbesök eller digitala besök. Detta görs utifrån individuella bedömningar.

Om du redan är kallad till besök hos oss kommer vi att höra av oss om det blir en ändring.

För att upprätthålla en god och uthållig sjukvård är det viktigt att vi kan genomföra de besök som planeras. Vi är därför tacksamma om av- och ombokningar görs i god tid via 1177 Vårdguidens e-tjänster alternativt det telefonnummer som står på din kallelse. För av- och ombokningar Neurologi 031-342 94 36 och för av- och ombokningar Neurokirurgi 031-342 96 30.

För medicinska frågor gäller våra ordinarie telefonlinjer som vi under rådande situation bemannar i så hög omfattning som möjligt. Det går även att kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

200318

Åsa Lundgren Nilsson
Verksamhetschef Neurosjukvården

- - - - - - - - - -

Information in English

For patients in Neuro Health Care (Neurosjukvården): Neurology, Neurosurgery, Clinical Neurophysiology, Rehabilitation Medicine

Neuro Health Care is greatly affected by the current situation. It is difficult to know for how long this situation will last. As much as possible, we want to ensure access to care for our patients while at the same time we want to do what we can to minimize the risk of our patients being exposed to infection. This will affect your visits to us.

Relatives may only accompany the patient if absolutely necessary. Contact us if you have any questions.

Due to the current situation regarding Coronavirus covid-19, for general information and answers to frequently asked questions, we ask that you please refer to:

We will change our way of working with outpatient visits. We will replace most outpatient visits with telephone calls or digital visits. This is done on the basis of individual assessments.

If you already have a scheduled appointment with us, we will contact you if there is a change.

In order to maintain good and sustainable health care, it is important that we can carry out the visits that are planned. We are therefore grateful if cancellations and re-bookings are made in time via the 1177 Health Care Guide e-services (Vårdguiden) or the telephone number that is on your notice. For cancellations and re-bookings for the Neurology clinic please call 031-342 94 36 and for cancellations and re-bookings for Neurosurgery please call 031-342 96 30.

For medical issues, our regular telephone lines apply which we, under the current situation, staff as much as possible. You can also contact us via the 1177 health care guide e-services (Vårdguiden).

200318

Åsa Lundgren Nilsson
CEO (Verksamhetschef)
Neuro Health Care (Neurosjukvården)

Rehabiliteringsmedicin vänder sig till dig som i vuxen ålder, från 16 år och uppåt, drabbats av en neurologisk funktionsnedsättning till följd av exempelvis stroke, traumatisk hjärnskada, och andra skador och sjukdomar i centrala nervsystemet. Samt för dig som drabbats av ryggmärgsskada, från 5 år och uppåt. Vi bedriver både sluten- och öppenvård. Målsättningen med rehabiliteringen är att du skall få så god funktionsförmåga och livskvalitet som möjligt efter din skada.

På vår öppenvårdsmottagning arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder, neuropsykologer, specialistläkare, sjuksköterskor och undersköterskor tillsammans i interdisciplinära team. Vi har mångårig erfarenhet av neurologiska sjukdomar/skador och erbjuder ett individuellt anpassat rehabiliteringsprogram där vi under rehabiliteringsperioden arbetar tillsammans med dig och dina närstående.

Söka vård hos oss

Remiss

Öppenvårdsmottagningen tar emot remisser från specialistsjukvård och primärvård. Du kan även kontakta oss via egenremiss. Remissen bedöms i vårt remissteam.

Du behöver vara fri från alkohol- och drogberoende sedan minst tre månader för att kunna tillgodogöra dig rehabiliteringsinsatser.

Vid ditt besök hos oss

Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.

Anmäl ditt besök i Receptionen, plan 0. Vi ser helst att du betalar med kort, men du kan också betala kontant eller få en faktura hemskickad.

Bedömning

Beroende på frågeställning och rehabiliteringsbehov träffar du läkare och / eller rehabiliteringsteam. Tillsammans med kallelse till oss får du information och ett frågeformulär som du kan fylla i för att förbereda dig inför mötet med oss.

Tillsammans går vi igenom dina behov, förutsättningar och önskemål av rehabilitering och sätter upp rehabiliteringsmål i din rehabiliteringsplan. Ibland bedömer via att andra rehabiliteringsalternativ än vår mottagning är mer lämpliga för dig. Då hjälper vi dig med kontakter dit.

Bedömer vi att du behöver insatser från oss erbjuder vi utredning eller rehabilitering med individuellt anpassad intensitet och innehåll. Medelvårdtid är cirka 6 veckor men varierar mycket från person till person.

Utredning/Rehabilitering

Vi utgår från Rehabiliteringsplanen, som uppdateras fortlöpande under din rehabilitering. En person i personalgruppen kommer att vara din LOTS/kontaktperson under behandlingsperioden.

Information till patient och närstående

Prioritera dina behandlingstider

Meddela i god tid eventuella andra aktiviteter eller undersökningar som vi behöver ta hänsyn till vid schemaläggning av behandling.

Meddela eventuella återbud mer än 24 timmar i förväg. Senar återbud kommer att debiteras dig, vilket gäller även om du har frikort.

Vi förväntar oss att du prioriterar rehabiliteringen och de tider du har hos oss. Vid upprepade uteblivanden utan giltigt skäl förlorar du din rehabiliteringsplats.

Utskrivning

Under rehabiliteringsperioden arbetar vi på att finna fortsatt individuellt anpassade rehabiliteringsmöjligheter för dig efter utskrivningen från oss, och att kontakter med uppföljande instanser tas. Om du behöver kan vi planera och samordna din vård tillsammans med exempelvis kommun, Försäkringskassan, Primärvård, företagshälsovård, arbetsgivare eller annan rehabiliteringsaktör.

Vid utskrivning överförs du i regel till Primärvården för medicinsk uppföljning.

Uppföljning och utveckling

Vi deltar i WebRehab, ett nationellt kvalitetsregister, för uppföljning och utveckling av verksamheten. Se årsrapporter för 2019:

Vår avdelning är kvalitetsgranskad och ackrediterad hos organisationen CARF International (Comission on Accreditation of Rehabilitation Facilites), som granskar vård- och omsorgsenheter över hela världen.

Vi som arbetar här

På vår mottagning arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder, neuropsykologer, sjuksköterskor, specialistläkare och undersköterskor, i team.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Kontakt

Team Blå – undersköterska 031 - 342 51 10
Team Gul – undersköterska 031 - 342 29 51

Om du har synpunkter eller frågor är vi tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till vårdenhetschef, se kontaktuppgift nedan.

Ansvariga för avdelningen

Carina Meyer

Vårdenhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Elisabeth Åkerlund

Tf sektionschef

Urban Wåhlander

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Arbetsterapi och Fysioterapi Högsbo


Senast uppdaterad: 2018-04-08 13:46