Specialisten svarar:  Så kan hjärnan skadas efter en MC-olycka

2016-06-01

Att slarva med hjälmen när man åker motorcykel är ingen bra idé. En vurpa, även i låg fart, kan få ödesdigra konsekvenser. Specialisten Trandur Ulfarsson, överläkare på rehabiliteringsmedicin, svarar på frågan och mer därtill om vad som egentligen händer när huvudet skadas vid en MC-olycka?

Vad händer när huvudet skadas vid en MC-olycka?
Risken finns att det uppstår en traumatisk hjärnskada på flera ställen i hjärnan, inte bara på den plats eller den sida av huvudet som träffats. De flesta huvudskador är så kallade slutna hjärnskador, vilket innebär att det inte finns något brott på̊ skallbenet. Om skallbenet spricker eller delar av skallbenet pressas in i hjärnan kallas det för ett brott på̊ skallbenet.  Varje hjärnskada är unik och innebär individuella konsekvenser. Många funktioner kan vara helt oskadade medan andra inte fungerar alls. Läkning och rehabilitering av en skadad hjärna är en komplicerad och långvarig process, som kan pågå hela livet.

Om min skada är mindre allvarlig?
En lättare hjärnskada som hjärnskakning ger ett slags tillfällig påverkan på hjärnans ämnesomsättning och nervcellerna i hjärnan, vanligtvis under fem- tio dagar.  Då ”kopplas” delar av hjärnans funktioner, i större eller mindre grad, tillfälligt bort.

Kan hjärnskakning vara farligt
En vanlig hjärnskakning är inte farlig i sig. Hjärnan ska bara ges tid att återhämta sig igen. I princip behövs det kraftigt våld för att orsaka en blödning, men även ett till synes lindrigt slag mot huvudet kan, om det träffar olyckligt, ge en blödning. Därför är det ofta aktuellt med undersökning med datortomografi även vid lättare hjärnskakningar.

Vad är symptomen på en lättare hjärnskada?
En lättare hjärnskada innebär för de flesta övergående lindriga symtom som huvudvärk, trötthet och koncentrationssvårigheter. Hos ett fåtal patienter kvarstår dock obehaget under längre tid vilket kan innebära både lidande och funktionsbortfall.

Vad finns det för bot?
Hjärnan behöver lugn och ro tills den har återhämtat sig och därför ska den belastas gradvis. Det innebär att man under den första veckan bör undvika hård fysisk träning, ge sig själv tid att vila och begränsa läsning och tv-tittande

Det har visat sig vara värdefullt med tidig information och undervisning om hjärnskakning för att undvika långvariga besvär vid en lättare hjärnskada. Det kan också finnas behov av symptomlindrande behandling med till exempel mediciner eller sjukgymnastik.

Vad händer med hjärnan vid en allvarligare olycka?
När hjärnan utsätts för en kraftig smäll kan den kastas fram och tillbaka mot skallbenet vilket kan orsaka krosskador. En del skador inträffar när hjärnan skaver över små̊ utbuktningar i kraniet, vilket vanligen sker på̊ tinningarnas insida och ovanför ögonhålorna.

Utöver krosskadorna kan det uppstå̊ mer utspridda slitskador i hjärnans nervfibrer på̊ flera ställen. De diffusa skadorna kan vara så små̊ att de är svåra att se på̊ bilder av hjärnan. Varje hjärnskada kan också medföra förändringar i biokemiska substanser som är viktiga för överföring av nervimpulser i hjärnan.

Är skadan livshotande?
Det akuta våldet som träffar hjärnan och som leder till kross- och slitskador, sätter igång en mängd processer i hjärnan och i kroppen. Detta är ett akut stresstillstånd som kan vara livshotande. I hjärnan frisätts ämnen som påverkar nervcellerna, stödjecellerna och kontaktytorna mellan nervcellerna.

Balansen i hjärnan och i de olika cellerna rubbas. Hjärnan svullnar upp i skallen, trycket ökar och blodcirkulation påverkas. När trycket blir för högt får hjärnan ”inte plats”. Det brukar kallas för inklämning och är ett livshotande tillstånd. Även om svullnaden går ner och symtomen minskar leder tillståndet vanligtvis till bestående skador.

Vad händer direkt efter olyckan?
Efter den omedelbara skadan är hjärnan fortsatt sårbar för ytterligare skador. Om syretillförseln minskar, eller upphör, kan delar av hjärnan komma till skada. Det kan inträffa om olyckan medfört skador i andra organ än i hjärnan, till exempel hjärtstillestånd eller blodtrycksfall till följd av större blödningar.

Det kan även uppstå̊ blödningar, svullnader och tryckökning i hjärnan ett tag efter att skadan har ägt rum. Därför är det viktigt med observation och uppföljning av kunnig personal under den första tiden.

Vad är behandlingen vid en allvarlig skada?
För att rehabiliteringen vid en hjärnskada ska bli så bra som möjligt är det viktigt med en korrekt diagnos och att behandlingen påbörjas omedelbart. Behandlingen i tidigt skede sker ofta på en intensivvårdsavdelning och handlar om att skydda hjärnan och hindra att skadan försämras ytterligare genom noggrann övervakning och aktiva åtgärder. Det kan till exempel handla om att säkra andningen och blodcirkulationen och att kontrollera trycket i hjärnan.

Kan hjärnan återhämta sig?
Återhämtning av funktioner efter en traumatisk hjärnskada beror inte enbart på upplösning av skaderelaterad patologi, som upplösning av ödem, röjning av inflammatoriskt infiltrera eller upplösning av störningar i funktionella nätverk. Förbättringen har också med neuroplasticitet att göra, alltså hjärnans förmåga att omorganisera sig genom bildandet av nya neutrala anslutningar via förändringar i synapser, gliacellers modellering, axonal utväxt och nybildning av nervceller.

Under senare år har kunskapen om den mänskliga hjärnans plasticitet ökat, och det har visat sig vara betydelsefullt med omfattande och långsiktiga rehabiliteringsinsatser.

Hur ser framtiden ut efter en hjärnskada?
Efter en traumatisk hjärnskada i samband med motorcykelolycka kvarstår ofta funktionsnedsättningar inom flera områden, såväl fysiska och psykiska som intellektuella. Framförallt är kognitiva funktionsnedsättningar mycket vanliga, det vill säga en hjärnans normala förmåga är begränsad. Den som har drabbats kan ha svårt att lära in, minnas, hantera ny information, planera och fungera i situationer som kräver bearbetning av en rad intryck. De kognitiva funktionsnedsättningarna är ofta mycket besvärliga eftersom de inte alltid syns men ställer till stora problem i vardagen. En hjärnskada kan till exempel orsaka störningar av tanke, språk, känsloliv och beteende, men också ge fysiska problem som dålig balans, muskelstyrka och känsel. Även en lätt hjärnskakning kan ge kognitiva störningar.

Går det att leva som vanligt efter rehabiliteringen?
Syftet med rehabiliteringen är - förutom att gynna de neuroplastiska processerna i hjärnan och stimulera till läkning och funktionsförbättring - att hjälpa patienten och de närstående att kompensera för eventuella funktionsnedsättningar. Det är därför viktigt att utgå från en kartläggning och samordning av alla aspekter i livet så att de medicinska, psykologiska och sociala åtgärderna i rehabiliteringen blir så bra som möjligt. Målet är förstås att den skadade ska kunna klara sin dagliga tillvaro och vara delaktig i samhället även i framtiden.

Kan man någonsin bli bra?
Numera har uppfattningen att inga funktioner kan förbättras i en senare, så kallad kronisk fas, övergetts i allt högre omfattning.  Istället visar forskningen att det finns en betydande potential till motorisk och kognitiv förbättring långt efter att en hjärnskada inträffat.

Specialisten svarar: Så undviker du att skada dig på studsmattan

Specialisten svarar: Så laddar du upp inför Göteborgsvarvet