Bästa remittenter

PMU är en mottagning som arbetar på specialistnivå, det innebär att primärvård och psykiatri har skyldigheter i behandlingen av patienten innan patienten kan behandlas hos oss.

Det som förväntas av primärvård och psykiatri är beskrivet i de Regionala medicinska riktlinjerna rörande utmattningssyndrom.

Vi rekommenderar insatser som fysisk aktivitet, psykologkontakt, arbetsterapeut och rehabiliteringskoordinator till samtliga patienter.

Samtliga patienter behöver hjälpinsatser med sömn, fysisk aktivitet och aktivitetsbalans.

Vid misstanke om ytterligare diagnoser som neuropsykiatri, bipoläritet osv måste patienten vara färdigutredd och under behandling innan patienten kommer till oss, annars är det svårt att veta vad vi behandlar. Att ha flera diagnoser är inget hinder för att gå hos oss men de övriga diagnoserna måste vara i ett relativt stabilt läge om patienten ska kunna tillgodogöra sig rehabiliteringen. Det är psykiatrins öppenvård i regionen som är ansvarig för utredning och behandling av övriga diagnoser där digniteten av samsjukligheten ligger utanför primärvårdens ansvarsområde.

Vi bedriver arbetsinriktad rehabilitering under en begränsad tid, det är då av stor vikt att patienten kan tillgodogöra sig behandlingen och att obehandlade diagnoser inte är ett hinder som upprepar återinsjuknandet av utmattning gång på gång. Vi vet att vissa diagnoser ofta leder till utmattning, exempelvis ADHD och PTSD mm. Det är av stor vikt att dessa diagnoser är behandlade.

Rehabiliteringen riktas mot betald sysselsättning eller studier. Det innebär att vi behandlar patienter som är i arbetsför ålder i första hand, vissa undantag kan finnas.

Utmattningssyndrom utan komplikationer tar normalt ca ett år att tillfriskna ifrån, det tar tid och tålamod. Vi tar inte mot remisser där man har behandlat patienten kortare tid än det, förutom i undantagsfall där patienten har återinsjuknat flera gånger.

Vi bedriver inte utredning av andra diagnoser än UMS.

Var vänlig att läsa remisskriterierna noggrant innan ni skriver remissen.

Det finns i dag möjligheter att konsultera våra doktorer via telefon på tisdagseftermiddagar mellan kl 15:00-16:00 på telefonnummer:

031-342 52 62

031-342 52 63

                                                                                 

Med vänlig hälsning

Enhetschef Gro Sundell

Vårdenhetsöverläkare Rainer Ohlwein