Bedömning

Bedömning

Fysioterapi

Alla patienter får en kroppslig bedömning av funktion, smärta och stressymptom.

Funktion bedöms med BAS MQ-E – rörelsekvalitet och kroppsupplevelse. Detta är ett välanvänt test som har god reliabilitet och validitet.
Det består av ett rörelsetest, ett frågeformulär runt kroppsliga funktioner och en upplevelsebaserad intervju, där patienten med egna ord får beskriva hur några av rörelsetestets rörelser känns i kroppen.

Smärta skattas med smärtteckning och VAS för hur intensiteten varierar i nuläget.

Stressymptom skattas med SCI-93 (skattning av 35 vanliga symtom)

Arbetsterapeutisk bedömning

 En strukturerad intervju genomförs med bedömningsinstrumentet SDO-OB, Satisfaction with Daily Occupations and Occupational Balance.

Vi efterfrågar individens egen tillfredställelse med aktivitetsutförandet samt aktivitetsbalans inom följande områden;

 Sysselsättning

Fritid

Hem - och Hushållsarbete

Personlig omvårdnad

Arbetsterapeuten kan utreda förutsättningar för arbete både hos personen och i dess

arbetsmiljö. Utifrån utredningen kan rekommendationer ges kring anpassningar för att

underlätta arbetsåtergången.

Kurator

Kurator genomför bedömning av motivation hos patienterna inför behandling vid behov, samt utreder möjligheter för arbetslivsinriktad rehabilitering hos patienter.

Kurator har det psykosociala ansvaret för patienter under behandling och har ett samverkansansvar med patientens hemort kring familjefrågor

Kurator erbjuder familjesamtal, parsamtal och enskilda samtal vid behov.

Barnombud.

Kurator är konsult för övrig personal vid behov i psykosociala frågor.

Involverad i patient- och anhörigutbildningar.